Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Statut

STATUT

Publicznej Szkoły Podstawowej

w Dziurowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy prawne:

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).

  

 1. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.
  (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół i placówek
   ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.). 
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu  11 lutego 2014 r. Dz. U.  z 2014 r., poz. 251).
 3. Rozporządzenie MENiS  z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
  ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46., poz. 432  ze zmianami
  )
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity:
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (
 1. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. , poz. 395).
 1. Rozporządzenie MEN  z dnia 25  marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
  i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. z 2014 r., poz. 478)
 1. Rozporządzenie MEN  z dnia 7  lipca  2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  ( Dz. U. z 2014 r., poz. 902).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
  ( Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 ze zmianą  w Dz. U. z 2013 r., poz. 560)
 3. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
  ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432  ze zmianami).  
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania dla bezpieczeństwa ( Dz. U. z 2009 r. Nr 168,
 5. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 498)
 6. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).
 7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.  w 2014 r. , poz. 803).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 83  poz. 562 ze zm.).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
  w specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach  (tekst jednolity:

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
  w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych  lub integracyjnych (tekst jednolity:
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).
 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8  listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 
  ze zm. w 2014 r. , poz. 1150).
 2.  Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1131).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. 

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń
  na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28).

 

 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).
 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U.  z 2011 r. Nr 149, poz. 887).
 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493)
 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity:
 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:
 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.  o służbie medycyny (tekst jednolity:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191).

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia  2010  r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23).
 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 167).
 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2014 r., poz. 1202).

Spis treści

Dział I   Informacje o placówce  

Rozdział 1.  Postanowienia  ogólne 

Rozdział 2.  Misja szkoły i model absolwenta

 

Dział II  Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji

Rozdział 1.    Cele i zadania szkoły

Rozdział 2.    Sposoby realizacji zadań szkoły

Rozdział 3.    Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rozdział 4.    Organizacja nauczania i zajęć rewalidacyjnych uczniom     

                      niepełnosprawnym

Rozdział 5.    Nauczanie indywidualne

Rozdział 6.    Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

Rozdział 7.    Działania szkoły w zakresie wspierania ucznia na I  etapie edukacyjnym

Rozdział 8.    Pomoc materialna uczniom

 

Dział III  Organizacja pracy szkoły

Rozdział 1.    Organy szkoły i ich kompetencje

Wykaz organów Szkoły

Dyrektor Szkoły

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd uczniowski

Zasady współpracy organów Szkoły

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły

Rozdział 2.   Organizacja nauczania

Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej

Zasady podziału na grupy i tworzenie struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych

Organizacja nauczania religii/etyki

Rozdział 3.  Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

Rozdział 4.  Organizacja wychowania i opieki

            Szkolny system wychowania

            Współpraca z rodzicami

            Świetlica szkolna

            Stołówka szkolna

Dział IV  Organizacja szkoły

Rozdział 1. Organizacja szkoły

             Baza szkoły

             Działalność innowacyjna i eksperymentalna

   Praktyki studenckie

             Biblioteka i ICIM

             Zespoły nauczycielskie

Dział V  Pracownicy szkoły

Rozdział 1.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

             Zadania nauczycieli

             Zadania wychowawców klas

             Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

             Pracownicy samorządowi

 

Dział VI  Uczniowie szkoły

 Rozdział 1.   Obowiązek szkolny

 Rozdział 2.   Prawa i obowiązki uczniów

 Rozdział 3.   Nagrody i kary

                       

Dział VII  Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Rozdział 1. Ogólne zasady oceniania

           Tryb oceniania i skala ocen

           Klasyfikacja śródroczna i roczna w szkole dziennej

           Ocena zachowania

           Tryb i warunki uzyskiwania oceny wyższej

            Egzamin kwalifikacyjny

            Sprawdzian

Rozdział 2. Promowanie i ukończenie szkoły

                          Świadectwa szkolne i inne druki szkolne

Dział VIII  Warunki bezpiecznego pobytu ucznia w szkole

Dział IX  Oddział przedszkolny

Rozdział 1.  Informacje ogólne o Oddziale przedszkolnym

Rozdział 2.  Misja Oddziału przedszkolnego

Rozdział 3.   Cele i zadania Oddziału przedszkolnego

Rozdział 4.   Sposoby realizacji zadań Oddziału przedszkolnego

Rozdział 5.   Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Oddziale przedszkolnym

Rozdział 6.   Organizacja zajęć rewalidacyjnych dzieciom niepełnosprawnym

Rozdział 7.   Indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

Rozdział 8.   Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Oddziale przedszkolnym i poza nim

       Rozdział 9.Organizacja wychowania i opieki .

                         Organizacja i czas pracy Oddziału przedszkolnego

                         Dokumentacja pedagogiczna

                         Praktyki studenckie

       Rozdział 10. Nauczyciele i inni pracownicy związani z Oddziałem przedszkolnym

                         Zadania nauczycieli.

              Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa wychowankom.

      Rozdział 11. Wychowankowie Oddziału przedszkolnego

                            Zasady rekrutacji

Prawa i obowiązki wychowanka

Nagrody i kary

Prawa i obowiązki rodziców

Formy współpracy z rodzicami

Informacje porządkowe dla rodziców

Zasady odbierania dziecka z Oddziału przedszkolnego

Wyposażenie wychowanka

Rozdział.12. Warunki bezpiecznego pobytu dziecka w Oddziale przedszkolnym

Dział VI      Przepisy końcowe i przejściowe.

 

Dział X  Przepisy końcowei przejściowe

DZIAŁ I

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie

           

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie zwana dalej szkołą podstawową, jest placówką publiczną:
 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego;
 5. realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
 1. Siedzibą szkoły jest budynek położony w miejscowości Dziurów, przy ul. Słonecznej 1.
 1. Ilekroć w statucie mowa jest o „szkole” należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową
  w Dziurowie.

5. Szkoła jest jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

6. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie.
 Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Publiczna Szkoła Podstawowa w  Dziurowie”. 

7. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Brody.


         8. Organem nadzorującym szkołę jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

9. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.

10. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.

11. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę.

           

12. Obwód szkoły obejmuje wszystkie ulice wsi Dziurów.

13. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

§ 2.  1. Do klasy szkoły podstawowej przyjmuje się:

 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;
 2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i za zgodą Dyrektora szkoły.

            2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła,  kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych i z zachowaniem postępowania rekrutacyjnego określonego w Zasadach rekrutacji.

Rozdział 2

Misja szkoły i model absolwenta

   § 3. 1. Szkoła opracowała Misję Szkoły i  Model Absolwenta. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły.

   2.  Misja szkoły:

Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swej wiedzy uzupełnić”

                                                                                          Feliks Chwalibóg

Misją naszej szkoły jest:

 • Dobre przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższe etapie edukacyjnym.
 • Wspieranie każdego ucznia, by mógł się harmonijnie, wszechstronnie rozwijać, zgodnie
  z osobistymi potrzebami i możliwościami; każdy uczeń jest jednakowo ważny, każdemu należy pomóc, by osiągnął sukces.
 • Promowanie humanistycznego systemu wartości, opartego na chrześcijańskich podstawach.
 • Zapewnienie uczniom dobrych, bezpiecznych i przyjaznych warunków do nauki.
 • Wychowanie wolne od uzależnień, kształtujące wśród młodych ludzi nawyki dbałości o zdrowie i aktywność fizyczną.
 • Dobre przygotowanie uczniów do życia społecznego, środowisku lokalnym, w ojczyźnie, w zjednoczonej Europie.
 • Wychowanie w poszanowaniu wspólnej własności i dbałości o środowisko.

       3. Model absolwenta:

Uczeń naszej szkoły:

 1. Jest patriotą, dumnym ze swej małej i dużej ojczyzny.
 2. Dba o własny rozwój.
 3. Wytrwale dąży do celu.
 4. Jest ambitny, kulturalny, tolerancyjny, uczciwy, wrażliwy i wysportowany.
 5. Przyjazny środowisku naturalnemu.
 6. Umie aktywnie wypoczywać z dala od nałogów.
 7. Dba o zdrowie swoje i innych.
 8. Jest schludnie ubrany.

DZIAŁ II

Rozdział 1

Cele i zadania szkoły

§ 4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2.  Głównymi celami szkoły jest:

 1. prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
 2. zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
 3. dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
 4. realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w Statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku  i osiągniętego rozwoju;
 1. realizowanie programu nauczania skoncentrowanego nadziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
 2. respektowanie trój podmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom  rodzinny;
 3. rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;
 4. kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;
 5. poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;
 6. wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;
 7. dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;
 8. sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.

3 . Zadaniem szkoły jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego z zachowaniem realizacji minimalnej ilości godzin nauczania poszczególnych edukacji przedmiotowych określonych w odrębnych przepisach i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:

 1. czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;
 2. myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
 3. myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
 4. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
 5. umiejętność posługiwania  się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
 6. umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;
 7. umiejętność pracy zespołowej.

4.  Do zadań szkoły należy:

 1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 2. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 3. kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 4. realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
 5. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
 1. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
 2. wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 3. wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 4. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 5. zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 6. sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 7. skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
 8. zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;
 9. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
 10. przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
 11. kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 12. rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 13. zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
 14. zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
 15. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami, w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
 16. kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
 17. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 18. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 19. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 20. stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
 21. prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 22. egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 23. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

 5. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, diagnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

6. Szkoła diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły. 

7. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

8. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

§ 5.  1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

 1. Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
 2. Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym;
 3. Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.

            2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty( ze zm.) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Rozdział 2

Sposoby realizacji zadań szkoły

§ 6. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z :Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka.

§7. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.

§ 8. 1. Programy nauczania– wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole.

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego zgodnie  z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.

3. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie,  ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:

 1. uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;
 2. są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;
 3. wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.

4. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów.

5. Program nauczania, nauczyciel lub zespół nauczycieli, opracowuje na cały etap edukacyjny.

6. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne  uzasadnienie wprowadzenia zmian.

7. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego", dopuszcza do użytku w danej szkole Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

8. Program nauczania zawiera :

 1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
 2. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
 3. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;
 4. propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego.

10. Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane  w ust. 8, Dyrektor Szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,  doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.

11. Opinia, o której mowa w ust. 9 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów.

12. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca.

13. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza Dyrektor Szkoły, zastrzeżeniem ust. 7,  w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. np. EW12 PSP/2015. Dyrektor Szkoły ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.

14. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów odpowiednio klas młodszych i klas starszych. w terminie do  1 czerwca każdego roku.

15. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

16. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem  o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem  społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany pracy zajęć pozalekcyjnych dopuszcza Dyrektor Szkoły.

§ 9.1. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

 1. z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub
 2. bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt1.

     2. Nauczyciel, w przypadku realizowania programu nauczania z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić część programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny.

§ 10. 1. Przepisy przejściowe, określone w ust. 16 dotyczą programów nauczania odpowiednio:

 1. w roku szkolnym 2014/2015 programów dla klas I szkoły podstawowej;
 2. w roku szkolnym 2015/2016 programów dla klas  I i II szkoły podstawowej;
 3. w roku szkolnym 2016/2017 programów dla klas I – III szkoły podstawowej.

       Warunek uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz
       z dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika.

§ 11.  1. Podręczniki, materiały edukacyjne

2. Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia
         podejmuje zespół nauczycieli uczących na tym samym etapie edukacyjnym w szkole.

3. W klasach I – III  w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zespół nauczycieli uczących w jednej klasie przedstawia dyrektorowi propozycję:

 1.  jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej;
 2. jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego;
 3. materiałów ćwiczeniowych  do poszczególnych edukacji, z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

4. Dyrektor Szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących w poszczególnych klasach I – III, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:

 1. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;
 2. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

5. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w szkolnym zestawie podręczników  inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.

6. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

7. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 5.

8. Dyrektor Szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich w poszczególnych klasach I – III  może uzupełnić  szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek  zespołu nauczycieli uczących w oddziale  uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.

9. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach IV –VI przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły  nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.

10. Zespoły, o których mowa w ust. 8 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:

 1.  jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych

oraz

 1. jednego lub więcej podręczników lub materiałów  edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych;
 2. jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do zaplanowanych zajęć w zakresie niezbędnych do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

11. Dyrektor Szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym.  Informacja umieszczana jest na stronie
//Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. /">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na wejściowych drzwiach szkolnych.

§ 12.1. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej określaRegulamin korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej .

      

       § 13.1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.

2. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki opracowuje zespół składający się z  nauczycieli wskazanych przez Dyrektora Szkoły i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.

3. Program Wychowawczy i Profilaktyki opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

4. Programy, o których mowa w § 15 ust. 2 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczym i Profilaktyki wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego  i Profilaktyki, rozumianą jak w ust. 4,  programy te ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu  z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczego i Profilaktyki.

7. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

8. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

§ 14.1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno -psychologiczną:

  

 1. nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:
 2. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
 3. udzielanie niezbędnej  doraźnej pomocy przez pielęgniarkę środowiskową, wychowawcę lub  przedstawiciela  dyrekcji,
 4. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
 5. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  1. nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków  rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący i opisanymi w Dziale II Rozdziale 8 Statutu.
  2. nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:
 1. umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie
  z odrębnymi przepisami,
 2. dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,
 3. rozwój zdolności ucznia w ramach zajęć pozalekcyjnych,
 4. wspieranie ucznia w przygotowaniach do konkursów, zawodów, przeglądów,
 5. indywidualizację procesu nauczania.
  1. nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Rozdział  4 Statutu Szkoły.

§ 15.1. W szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

     2.  Do zadań koordynatora należy:

 1. integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole;
 2. współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów;
 3. popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;
 4. prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów;
 5. rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole;
 6. podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.

§ 16.1.  Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,   poprzez:

 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 93.1 niniejszego Statutu;
 2. pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami w § 20 ust.1. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor Szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.50 i trwa do zakończenia zajęć w szkole;
 3. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach technicznych, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
 4. umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
 5. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 6. kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje Dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku;
 7. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
 8. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 9. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 10. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
 11. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.
 12. wyposażenie pomieszczeń szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 13. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;
 14. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;
 15. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących,

§ 17.1. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek PSP w Dziurowie.

§ 18.1. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli są następujące:

 1. nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku;
 2. dyżury pełnione są od godz.750 do zakończenia zajęć i podczas przerw międzylekcyjnych;
 3. dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach;
 4. w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, nauczyciel zastępujący go na lekcji zobowiązany jest przed tą lekcją do pełnienia za niego dyżuru;
 5. w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zgłasza wypadek Dyrektorowi Szkoły;
 6. zasady pełnienia dyżurów oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa zawarte są w Regulaminie dyżurów nauczycieli PSP w Dziurowie oraz w Procedurach  postępowania  w różnych sytuacjach szkolnych.

§ 19.1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.

§ 20.1. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.

§ 21.1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące:

 1. z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 2. pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:
 3. przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,
 4. pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania,
 5. wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,
 6. sprowadzenia uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowanie tam porządku (w przypadku uczniów kl. I – III),
 7. udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wzywają pomoc medyczną,
 8. zgłaszania Dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków;
  1. w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne i zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem Sali Gimnastycznej oraz Regulaminem Korzystania z Boiska;
  2. szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

§ 22.1. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka  i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole.

 

Rozdział 3

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

         § 23.1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

                 2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

         § 24.1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :

 1. diagnozowaniu środowiska ucznia;
 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 4. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 5. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
 6. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu wychowawczego szkoły i Programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 7. wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
 8. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 9. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 10. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 11. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 12. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

          § 25.1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z :

 1. wybitnych uzdolnień;
 2. niepełnosprawności;
 3. niedostosowania społecznego;
 4. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 5. specyficznych trudności w uczeniu się ;
 6. zaburzeń komunikacji językowej;
 7. choroby przewlekłej;
 8. zaburzeń psychicznych;
 9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
 11. zaniedbań środowiskowych;
 12. trudności adaptacyjnych;

         § 26.1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

 1. nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;

specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności z zakresu:

a) terapii pedagogicznej:

b) tyflopedagogiki:

c) oligofrenopedagogiki.  

         § 27.1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest:

 1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;
 2. świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem;
 3. realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego;
 4. dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy;

         § 28.1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/ uczniowie  ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno pedagogicznej nauczyciel/ specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego.

         2. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także, w przypadkach, jak w ust. 1:

 1. rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
 2. uczeń;
 3. poradnia psychologiczno –pedagogiczna;
 4. Dyrektor Szkoły/Przedszkola;
 5. pielęgniarka środowiskowa;
 6. pracownik socjalny;
 7. asystent rodziny;
 8. kurator sądowy.

          3. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną u Dyrektora Szkoły.

          § 29.1. Organizację udzielaniapomocy psychologiczno-pedagogicznej określa Regulamin pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

          § 30.1. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów  z orzeczeniami.

          2. W szkole powołuje się Zespółds.pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.

          3. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.

          4. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu.

Rozdział 4

Organizacja nauczania i organizacja   zajęć rewalidacyjnych  uczniom niepełnosprawnym

§ 31.1. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym; 

  

        § 32.1. Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

        § 33.1. Uczniowi niepełnosprawnemu możnaprzedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

       2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Wspierającego, o którym mowa w   § 33.2oraz zgody rodziców.

       3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

       4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

       5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Dyrektor Szkoły nie później niż do końca lutego w klasie III i klasie VI szkoły podstawowej.

       6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

 1. braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;
 2. psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły.

 

       § 34.1.Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 18 rok życia.

      § 35.  1.Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny na ucznia.

      2. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych Dyrektor Szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

      3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

      § 36. 1. Dla uczniaposiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół Wspierający o którym mowa § 33.2 Statutu Szkoły, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny ( IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „ programem”.

      2. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

      3. Zespół, o którym mowa w § 33.2 Statutu Szkoły, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

      § 37.1. W szkole mogą być  organizowane  zajęcia rewalidacyjne w zakresie:

 1. korekcji wad postawy ( gimnastyka korekcyjna);
 2. korygujące wady mowy ( zajęcia logopedyczne);
 3.  korekcyjno – kompensacyjne;
 4.  terapii psychologicznej;
 5.  zajęcia specjalistyczne.

       § 38.1.W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

       2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:

 1. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;
 2. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 3. uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
 4. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

        3. Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa
w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

       § 39.1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zwanego dalej "sprawdzianem",  przeprowadzanym zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

       2. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega
w szczególności na:

 1. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
 2. zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

         3. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju   niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.

        4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3  należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

        § 40.1. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w Dziale II Rozdziale 3 Statutu Szkoły.

Rozdział 5

Nauczanie indywidualne

 

        § 41. 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

         2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz w uzgodnieniu z organem prowadzącym.  Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.

        3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela Dyrektor nauczycielom zatrudnionym  w placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

        4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.

        5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

        6. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole,  Dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:

 1. w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz
 2. szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.

        7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w których zajęcia są organizowane.

        8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, Dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie
do możliwości psychofizycznych  ucznia lub/i  warunków,  w których zajęcia są realizowane.

       9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Wniosek , o którym mowa w ust. 8 wpisuje się do dziennika indywidualnego nauczania, zaś Dyrektor Szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem. 

      10. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.

      11. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w Statucie Szkoły, formy  i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania .

      12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania  realizowanego bezpośrednio z uczniem   wynosi:

 1. dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8  prowadzonych w co najmniej 2 dniach;
 2. dla uczniów klasy IV- VI - od 8 do 10  prowadzonych w co najmniej 3 dniach

      13. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem  i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia  udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.

      14. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły.

 

Rozdział 6

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

 

§ 42. 1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

 1. wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
 1. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
 1. Zezwolenie na indywidualny program nauki  lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji. Nauczania w trybie ITN nie udziela się uczniom klas I –III.
 1. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
 1. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 1. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 
 1. uczeń -  z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów);
 2. rodzice ( prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;
 3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
 1.  Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
 1. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
 1. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i Publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii Publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 1. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.
 1. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
 1. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
 1. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
 1. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
 1.  Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
 1. uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
 2. zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
 1.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.
 1. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
 1. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
 1. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
 1. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.
 1. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane   w ITN.
 1. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację   o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

 

Rozdział 7

Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I etapie edukacyjnym

       § 43.  1. Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I etapie edukacyjnym.

 1. w zakresie organizacji szkoły:
 1. poszczególne oddziały tworzone są w zależności od daty urodzenia, z zachowaniem zasady,
  by w jednym oddziale były dzieci o zbliżonym wieku, liczonym także w miesiącach urodzenia;
 2. na życzenie rodziców, w sytuacji, jak wyżej, dzieci ze wspólnych grup przedszkolnych zapisywane są do tej samej klasy;
 3. wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, pomoce dydaktyczne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki nauki  i zabawy;
 4. sale lekcyjne dla klas pierwszych są  oddzielone od klas dla dzieci starszych;
 5. nauczyciel może  określać przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizować zabawy i pozostawać z dziećmi;

.

 1. w zakresie sprawowania opieki:
 2. w szkole zorganizowany jest stały dyżur pracowników obsługi przy drzwiach wejściowych uniemożliwiający przebywanie osób postronnych w budynku szkolnym;
 3.  nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję każdego dnia z pierwszoklasistami dopilnowuje, aby dzieci spakowały swoje rzeczy do plecaków lub indywidualnych szafek;
 4. każdy nauczyciel w szkole (nie tylko uczący w kl.1 i dyżurujący) oraz każdy  pracownik niepedagogiczny szkoły ma za zadanie zwracać szczególną uwagę na najmłodszych uczniów, na ich potrzeby i zachowanie i reagować w sposób adekwatny do sytuacji.
 1. w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno- wychowawczego:
 1. wyboru podręczników dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Dyrektor Szkoły dopuszcza do użytku jeden podręcznik dla wszystkich oddziałów. Wybór podręcznika dokonywany jest po zapoznaniu się z zaświadczeniami o gotowości szkolnej i opiniami oraz orzeczeniami złożonymi przez rodziców;
 2. wyboru materiałów ćwiczeniowych dokonuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z zachowaniem, że materiały ćwiczeniowe są skorelowane z przyjętym programem nauczania, a wartość kwotowa mieści się w dotacji celowej;
 3. realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
 4. każdy nauczyciel uczący  indywidualizuje proces dydaktyczny różnicując poziom trudności ćwiczeń realizowanych nie tylko na zajęciach, ale również zadań domowych.;
 5. nauczyciel rozpoznaje talenty i zainteresowania ucznia poprzez obserwację i ogląd wytworów ucznia;
 6. w pierwszym okresie uczniowie zapoznawani są z wymaganiami szkoły (samodzielność w pakowaniu tornistrów,  notowanie prac domowych, samodzielność w odrabianiu prac domowych, pamiętanie o obowiązkach, wypełnianie obowiązków szkolnych);
 7. nauczyciele dbają o rozwój ruchowy dzieci, zapewnienie naturalnej potrzeby ruchu oraz prawidłową postawę ciała.
 8.  umiejętności  bezpiecznego  zachowania  kształcone są w różnych sytuacjach (n. p.: na wycieczkach);
 9. wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową. Ocenę opisową sporządza się po każdym okresie szkolnym . Poza oceną opisową stosuje się znaki graficzne, zrozumiałe dla dziecka, będące informacją dla rodziców o osiągnięciach dziecka;
 10. każdemu dziecku szkoła zapewnia udział w zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie z zainteresowaniami.
 11. każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytuacjach określonych w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane jest taką pomocą. W szkole organizowana jest pomoc w bieżącej pracy z uczniem oraz w następujących formach: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapii pedagogicznej, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki.
 12. dodatkowo pierwszoklasiści włączeni są w zajęcia prowadzone w ramach działań projektowych z pozyskiwanych funduszy unijnych „ Wyrównywania szans”   i objęci adekwatnie do potrzeb pomocą w zakresie trudności edukacyjnych i rozwijania zainteresowań.
  1. w zakresie współpracy z rodzicami:
 1. w szkole respektowana jest  trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń –szkoła -dom rodzinny;
 2. formy kontaktu z rodzicami: spotkania z rodzicami, indywidualne konsultacje, dzienniczek ucznia, droga elektroniczna, kontakty telefoniczne;
 3. w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można przekazywać do Dyrektora Szkoły;
  1. szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w Starachowicach.

§ 44. 1.  Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 1. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, zespołach samokształceniowych, których celem jest systematyczne podnoszenie kompetencji w pracy z dziećmi;
 2. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą stały zespół nauczycielski, którego zadania określone są w Statucie Szkoły;
 3. do najważniejszych zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej należy: poszanowanie godności dziecka,  zapewnienia dziecku przyjaznych, bezpiecznych  i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

Rozdział 8

Pomoc materialna uczniów

§ 45. 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

 1. pomoc w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne,
 2. pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie,
 3. występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do organów samorządowych, rządowych, instytucji lub osób fizycznych.

2. Zasady udzielania pomocy na zakup podręczników:

 1. przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych;
 2. wniosek, o którym mowa w pkt 1 składa się do Dyrektora Szkoły Podstawowej, do której uczeń będzie uczęszczał w danym roku szkolnym;
 3. Dyrektor Szkoły Podstawowej sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, którzy mogą otrzymać pomoc ze względu na przypadki określone w przepisach i przekazuje ją do   Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Brodach.
 1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
 1. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej.

§ 46.1. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na:

 1. diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia;
 2. poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;
 1. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z:
  1. rodzicami;
  2. nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
  3. innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.
 1. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:
  1. ucznia;
  2. rodziców (opiekunów prawnych);
 1. Pomoc materialna jest organizowana w formie:
  1. zwolnień z opłat za ubezpieczenie;
  2. bezpłatnych obiadów;
  3. stypendiów szkolnych;
  4. stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne;
  5. pomocy rzeczowej lub żywnościowej;
  6. programu: „Wyprawka szkolna”;
  7. innych, w zależności od potrzeb i możliwości.

        

         9. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

        10. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

 1. świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
 2. stypendium szkolne,
 3. zasiłek szkolny

                  c)  zwolnienia z opłat za ubezpieczenie,

                  d)  bezpłatne obiady,

                 e)  pomocy rzeczowa lub żywnościowa,

                  f) program: „Wyprawka szkolna”;

2) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

a) stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne,

b) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

         11. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym   i motywacyjnym.

§ 47.1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe:

1) stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen  oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium;

  1. stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu(semestru) nauki,
  2. stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej;
  3. Dyrektor Szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną;
  4. średnią ocen, o której mowa w ust. 13 pkt 1, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego oraz uwzględniając poziom przewidzianych na ten cel środków;
  5. wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią Dyrektorowi Szkoły;
  6. stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz na rok;
  7.  wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę;
  8. stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

13. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy do zadań własnych gminy.

14. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.

         § 48.1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

 1. realizację przyjętego w szkole Programu Profilaktyki;
 2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
 3. uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia) oraz konieczność dbania o własne zdrowie);
 4. realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we współpracy z lekarzami i psychologami;
 5. działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;
 6. współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, m.in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami,
 7. prowadzenie profilaktyki uzależnień,
 8. promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;

§ 49.1. W szkole obowiązuje Szkolny Program Profilaktyki oraz Program Wychowawczy . Bieżące działania wychowawcze i profilaktyczne określają plany  wychowawcze klas.

§ 50.1. Szkoła wdraża uczniów do udziału w różnorodnych akcjach charytatywnych.

§ 51.1. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 52.1. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez Radę Rodziców, towarzystwie ubezpieczeniowym.

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłat za ubezpieczenie przy zachowaniu ubezpieczenia.

§ 53.1. Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od następstw  nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia podczas wyjazdów krajowych/zagranicznych.

 

DZIAŁ III

Rozdział  1

Organy  szkoły i ich kompetencje

       § 54. 1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie;
 2. Rada  Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.

        § 55.1. Każdy z wymienionych organów w § 54.1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

       § 56. 1. Dyrektor Szkoły:

 1. kieruje szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego;
 2. jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy;
 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;
 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 5. wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą.  

       2. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością  szkoły, reprezentuje ją  na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

       3. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

      4. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w  szczególności:

 1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
 2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
 3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 4. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
 5. powołuje szkolną komisję rekrutacyjną;
 6. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
 8. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 9. podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole od początku następnego roku szkolnego;
 10. ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole,  po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,  jeden podręcznik do przedmiotu który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;
 11. dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;
 12. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i S.U;
 13. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza.
 14. udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego nauczania;
 15. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom  nauczanie indywidualne na zasadach określonych  w Dziale II Rozdziale 5  Statutu Szkoły;
 16. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, Dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 17. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 18. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespół wspierający ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 33.2 Statutu Szkoły;
 19. zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, plastyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych w oparciu o opinię wydaną przez lekarza specjalistę;
 20. udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w  Dziale II Rozdział 6 Statutu Szkoły;
 21. występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły przypadkach określonych w§107. Statutu Szkoły;
 22. występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia( prawnymi opiekunami);
 23. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 24. stwarza warunki umożliwiające  podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
 25. prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 26. wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;
 27. powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających na zasadach określonych w  §125.1.Statutu Szkoły;
 28. ustala zajęcia, których prowadzenie, ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, powierza nauczycielom posiadającym kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej ;
 29. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

5. Dyrektor Szkoły organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

 1. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
 2. wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć;
 3. podaje do wiadomości do 30 września, w sposób przyjęty w szkole, o ustalonych dniach wolnych;
 4. zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje Dyrektora Szkoły;
 5. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
 6. dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 7. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
 8. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
 9. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 10. dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku;
 11.  za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;
 12.  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;

6. Dyrektor Szkoły prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

 1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
 2. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
 3. dokonuje oceny pracy nauczycieli w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
 4. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
 5. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły;
 6. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
 7.  udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;
 8.  załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 9.  wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
 10.  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
 11. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z Regulaminem przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli PSP w Dziurowie;
 12.  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 13.  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;
 14.  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

7. Dyrektor Szkoły sprawuje opiekę nad uczniami:

 1. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
 2. powołuje Komisję Stypendialną;
 3. ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;
 4. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły;
 5. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

       8.  Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

              § 57. 1. Rada Pedagogiczna

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.

3.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni  w szkole.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie.

5. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z opracowanym Regulaminem Rady Pedagogicznej PSP w Dziurowie.

6. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;
 4. może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;
 5. może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;
 6. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
 7. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 8. podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 9. uchwala Statut Szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.
 10. ustalaniesposobuwykorzystaniawynikównadzorupedagogicznego, wtymsprawowanegonadszkołąlubplacówkąprzezsprawującynadzórpedagogiczny,wceludoskonaleniapracyszkołylubplacówki

7. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

 1. wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2.  wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

8. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z opracowanym Regulaminem Rady Pedagogicznej PSP w Dziurowie.

   § 58. 1. Rada Rodziców.

2. W Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurowie działa Rada Rodziców - społeczny organ szkoły będący reprezentacją rodziców uczniów tej szkoły.

3. Rada Rodziców powoływana jest obligatoryjnie, a tworzą ją przedstawiciele wszystkich oddziałów klasowych.

4. Zasady tworzenia Rady Rodziców określają przepisy ustawy o systemie oświaty.

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

6. Kompetencje Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty.

7. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

8. Dyrektor Szkoły zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania i stale z nią współpracuje osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub z innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin uchwalony przez Radę Rodziców.

  § 59. 1. Samorząd Uczniowski

2. W Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurowie działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.

3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4.Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

    § 60. 1. Zasady współpracy organów szkoły.

2. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

3. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być sporządzone  i uchwalone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.

4. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

5. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i SU w formie pisemnej, a  Radzie Pedagogicznej  w formie ustnej na jej posiedzeniu.

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 60 ust. 1 Statutu Szkoły.

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 61niniejszego Statutu.

 § 61. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 1. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:
 1. znajomości Statutu Szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, Programu wychowawczego szkoły;
 2. zgłaszania do  Programu Wychowawczego swoich propozycji; wnioski i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady pedagogicznej;
 1. współudziału w pracy wychowawczej;
 2. znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje Dyrektor Szkoły po zebraniu rady pedagogicznej;
 3. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców i w przypadkach wymagających ich znajomości;
 4. uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie );
 5. uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna;
 6. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: Dyrektorowi Szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.
 1. Rodzice mają obowiązek:
  1. dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  3. interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;
  4. zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce;
  5. interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
  6. przeglądania zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,
  7. dbania o strój i higienę osobistą swojego dziecka;
  8. dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;
  9. interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną i stomatologiem;
  10. współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;
  11. pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;
  12. uczestniczenia w zebraniach  zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

 

       § 62.  1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

2. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

 1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Szkoły;
 2. przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 3. Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

3. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

4.Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

5.Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

Rozdział 2

Organizacja  nauczania

       § 63.  1.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:

 1.   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;
 2.   zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
 3.   zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w   rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 4.   zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.

      2. Zajęcia w szkole prowadzone są:

 1. w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
 2. w toku nauczania indywidualnego;
 3. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
 4. w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;
 5. w formie zblokowanych zajęć dla oddziału w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: techniki i  wychowania fizycznego   ( 2 godz.);j. polski, matematyka
 1. w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzyszkolne, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;
 1. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.
 1. Godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły.
 1. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
 2. Zajęcia wychowania fizycznego  mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt  i chłopców.
 3. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (przyroda, technika) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.
 4. Zajęcia komputerowe mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
 5.  Zajęcia edukacyjne z języków obcych  mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego;
 6. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 uczniów lub nie więcej niż 30 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust.5-9, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 1. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów , w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

§ 64. 1. Dyrektor Szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych   w przepisach prawa.

§ 65.  1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów)szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

         2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może być jednak zmienione.

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, Dyrektor Szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych.

4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.

5. Udział ucznia w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć. 

6. W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki na świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia.

7. Gdy uczeń nie uczestniczy w zajęciach religii/etyki, na świadectwie szkolnym i w arkuszu ocen umieszcza się adnotację „nie uczęszczał  /nie uczęszczała.”

§ 66.1. Uczniomdanego oddziału organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu w rodzinie, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

 1. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice ( prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 1  nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 67. 1. Uczeń, który jest zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach komputerowych może być nieobecny na lekcji po spełnieniu warunków:

 1. lekcje wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych i z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,
 2. rodzice ucznia występują z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczają, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach  komputerowych ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego i komputerowych po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§ 68.1. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowanych przez Dyrektora Szkoły.

§ 69.1.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.  Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami( prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 70.1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 71.1. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

§ 72. 1.W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki.

§ 73.1. Przerwy lekcyjne trwają  5 i 10 minut, w tym  jedna 20- minutowa, w zależności od organizacji zajęć.

§ 74.1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział 3

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

       § 75. 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 1. Nauczyciele dokumentują realizację godzin wg art.42 ust. 2 pkt 2 w  dziennikach zajęć.
 1. Dziennik , o którym mowa w ust.2 zawiera:
 1. imię i nazwisko nauczyciela;
 2. wykaz uczniów z listą obecności;
 3. nazwę zajęć;
 4. plan pracy;
 5. tematykę poszczególnych zajęć z podpisem prowadzącego;
 6. rozliczenie semestralne godzin;
 7. wyniki ewaluacji;
 8. potwierdzenie  sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 1. Dziennik Zajęć wg. art. 42 KN są własnością szkoły.

 

Rozdział 4

Organizacja  wychowania i opieki

§ 76.1.Szkolny  system  wychowania.

  

2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez Dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Program Wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

3. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:

 1. pracy nad sobą;
 2. bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
 3. bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność,   odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
 4. rozwoju samorządności;
 5. dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;
 6. budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą;
 7. tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

4. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń:

 1. zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;
 2. szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
 3. umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym  państwie oraz  świecie;
 4. zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, polakiem i europejczykiem;
 5. posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
 6. jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,
 7. zna, rozumie i realizuje w życiu:
 8. zasady kultury bycia,
 9. zasady skutecznego komunikowania się,
 10. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
 11. akceptowany społecznie system wartości
 12. chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń:
 13. umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
 14. jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

5. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły wychowawcy klas opracowują klasowe plany wychowawcze na dany rok szkolny. Plan wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

 1. poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
 2. przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
 3. wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
 4. pomoc w tworzeniu systemu wartości;
 5. strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:

a)   adaptacja,

b)   integracja,

c)   przydział ról w klasie,

d)   wewnątrzklasowy system norm postępowania,

e)   określenie praw i obowiązków w klasie, szkole, .

 1. budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:

a)   wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,

b)   edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,

c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców i  uczniów,

d)   wspólne narady wychowawcze,

e)   tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,

f)   aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska,

g)   szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy” .

 1. strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.
 2. promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną zdrowia.

§ 77.  1. Współpraca z rodzicami.

 

2.Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.

3. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły  realizowane jest poprzez:

 1. pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez:
 2. pedagogizację rodziców,
 3. zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych z wychowaniem dziecka;
 1. doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:
  1. przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, stronę www, inne materiały informacyjne,
 1. dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez:
 2. edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku  w nauce;
 1. pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:
 1. zachęcanie do działań w formie wolontariatu,
 2. inspirowanie rodziców do działania,
 3. wspieranie inicjatyw rodziców,
 4. wskazywanie obszarów działania,
 5. upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców;
 1. włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji;
 1. koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania problemów dzieci przez:
 2. ustalanie form pomocy,
 3. pozyskiwanie środków finansowych,
 4. zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,
  1. angażowanie uczniów w życie lokalnej społeczności.

 

  

§ 78.  1. Świetlica szkolna

 

2. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.

3. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.

4. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

6. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin Świetlicy zatwierdzony przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie.

7.Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców /prawnych opiekunów, kierowane do Dyrektora Szkoły w terminie do 31 sierpnia.

8.Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę środków finansowych na jej działalność.

9.Czas pracy świetlicy ustala Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii reprezentacji rodziców w zależności od możliwości szkoły.

10.Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.

11.Do zadań świetlicy należy:

 1. wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
 2. umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;
 3. upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
 4. przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;
 5. rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 6. wyrabianie u uczniów samodzielności;
 7. stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,
 8. przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;

12.Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:

 1. zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów,
 2. zajęć utrwalających wiedzę,
 3. gier i zabaw rozwijających,
 4. zajęć sportowych.

13.Świetlica realizuje swoje zadania wg  planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym .

14.Świetlica jest organizowana, gdy z uczniów potrzebujących stałej formy opieki można utworzyć nie mniej niż jedną grupę wychowawczą.

15. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie - dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.

16. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

17. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje wyznaczony pracownik świetlicy w porozumieniu i  Dyrektorem.

18.Dni i godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor Szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.

19.Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, liczących nie więcej niż 25 uczniów.

20.Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy.

21.Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.

22. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.

23. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.

24.Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa Regulamin Świetlicy.

§ 79.  1.  Stołówka szkolna

2. Stołówkajest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla uczniów i pracowników szkoły.

3. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

 1. uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;
 2. uczniowie, których wyżywienie finansuje GOPS, MOPS  lub inni sponsorzy lub organizacje;
 3. pracownicy zatrudnieni w szkole.

4. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.30 do 12.30.

5. Opłaty za obiady uiszcza się z góry do 10 dnia następnego miesiąca u intendenta szkoły.

6. Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.

7. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności do godz. 8.00 w dniu nieobecnym do intendenta. Zgłoszenie może być dokonane telefonicznie pod numerem:41 271 63 60.

8. Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu należności za wyżywienie w kolejnym miesiącu.

9. Rodzice lub inne uprawnione osoby mogą pobrać ze stołówki uczniowi choremu - obiad na wynos.

10. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa odrębny Regulamin Stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu jadalnym.

 

 

DZIAŁ IV

Rozdział 1

Organizacja szkoły

§ 80.1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada;

 1.  sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;
 2.  bibliotekę,
 3.  1 pracownię komputerową z  dostępem do Internetu;
 4.  salę gimnastyczną;
 5. boisko sportowe;
 6. świetlicę szkolną,
 7. kuchnię z zapleczem;
 8. szatnię;
 9. stołówkę,

§81. 1.Zajęciadydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu  pierwszego września.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

3. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale VII Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania.

 1. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły (w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana) rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 6 dni.
 1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4, mogą być ustalone:
  1. w dni, w których w szkole odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  2. w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,
  3. w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

6. Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkoły w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.7 , Dyrektor Szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
 1. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców / prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie przyjętej w szkole.
 1. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
  1. temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
  2. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.

11. Zajęcia, o których mowa w ust. 10 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez Dyrektora terminie.

§82.  1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu  finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.

2. Dyrektor Szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący, każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza odrębnym zarządzeniem w każdym roku szkolnym.

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących  stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbą godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

4. W arkuszu organizacyjnym szkoły podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia  przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 1. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

       § 83.1. W klasie I – III liczba uczniów w klasie nie może przekroczyć 25 osób

    

       § 84.1. Liczebność uczniów w klasach IV – VI określa organ prowadzący.

§85.1. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

§86.  1. Działalność innowacyjna i eksperymentalna

        2.W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.

        3. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.

  4. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę  odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

  5. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

 6. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

7. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.

8. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

 1. zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
 2. pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

    9. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa w ust. 8 pkt. 1-3, Dyrektor Szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.

  10.  Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia innowacji przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje wprowadzona.

    §87. 1. Organizacja zajęć wyjazdowych opisana jest w Regulaminie wycieczek szkolnych.

§88.  1. Praktyki studenckie.

 

    2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

    3. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.  Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony Dyrektor Szkoły.

   §891. W szkole działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).

        2. Biblioteka jest:

 1. interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,

3. Zadaniem  biblioteki jest :

 1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
 2.  prowadzenie działalności informacyjnej;
 3. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
 4. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
 5. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
 6. przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
 7. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
 8. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

4.  Do zadań nauczycieli pracujących w bibliotece należy:

 1. w zakresie pracy pedagogicznej:
  1. udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,
  2. prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
  3. zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,
  4. udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
  5. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz związany z nią indywidualny instruktaż,
  6. współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami
   w realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
  7. udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki.
 1. w zakresie prac organizacyjno- technicznych:
 1. troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
 2. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcję,
 3. prowadzenie ewidencji zbiorów,
 4. klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
 5. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
 6. planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
 7. składanie do dyrektora szkoły semestralnego i rocznego sprawozdania
  z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,
 8. korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie  własnego warsztatu pracy.

 

            5. Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece zobowiązani  są  prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów, kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących  w  szkole  programów i ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.

 

           6. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin Biblioteki Szkolnej w Dziurowie.

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły, który:

 1. zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
 2. zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi  i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
 3. inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole;
 4. zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczycieli pracujących w bibliotece;
 5. nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

         8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców. 

                    
    9. Szczegóły znajdują się w Regulaminie biblioteki PSP w Dziurowie.

§ 90.  1.  Zespoły nauczycielskie  i zasady ich pracy.

 

2. Zespoły nauczycielskie powołuje Dyrektor Szkoły.

3.  Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:

 1. planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;koordynowania działań
  w szkole;
 2. zwiększenia skuteczności działania;
 3. ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;
 4. doskonalenia umiejętności indywidualnych;
 5. zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
 6. doskonalenia współpracy zespołowej;
 7. wymiany doświadczeń między nauczycielami;
 8. wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji;
 9. zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli;

 

4. W szkole podstawowej powołuje się zespoły stałe i doraźne.

5. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor Szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.

6. Zespoły doraźne ( problemowe i zadaniowe) powołuje Dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu). Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.

7. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.

8. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje Dyrektor Szkoły. Przewodniczącego zespołu doraźnego ( problemowego, zadaniowego) powołuje Dyrektor na wniosek członków zespołu. Dyrektor ma prawo nie uwzględnić wniosku w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje jako strona w sprawie.

9. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy Dyrektorowi Szkoły w terminie do 15 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza Dyrektor Szkoły.

10. Przewodniczący przedkłada  na radzie pedagogicznej dwa razy w ciągu roku sprawozdanie z prac zespołu.

11. Nauczyciel zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurowie jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.

12. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.

13. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.

14. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.

§91.  1. Rodzaje zespołów nauczycielskich  i ich zadania.

 

2.W szkole powołuje się następujące stałe zespoły:

 1. zespół nauczycieli klas 0-3
 2. zespół nauczycieli klas 4-6

  3.  W skład zespołów wchodzą odpowiednio:

 1. nauczyciele uczący w klasach 0-3
 2. nauczyciele uczący w klasach 4-6

4.  Zadania zespołów.

 1. gromadzenie materiałów  metodycznych, merytorycznych, „banku scenariuszy” zajęć z wychowawcą , celem udostępniania ich do przygotowania zajęć;
 2.  analizowanie szczególnie trudnych przypadków  wychowawczych;
 3.  doskonalenie wewnętrzne  zgodnie z potrzebami nauczycieli – wychowawców;
 4.   wymiana doświadczeń, przykładów  „dobrej praktyki”;
 5. analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasie. Opracowanie zaleceń do pracy, sposobów wspólnego oddziaływania  dla zespołu nauczycieli uczących w klasie;
 6. planowanie i realizacja działań antydyskryminacyjnych, promujących prawa dziecka, zdrowe odżywianie, ochronę środowiska;
 7.  koordynacja działań profilaktycznych;
 8.  wspieranie działań Samorządu uczniowskiego;
 9. koordynacja pracy zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań celem umożliwienia wzięcia udziału wszystkim chętnym uczniom;
 10. korelowanie planowanych badań edukacyjnych w poszczególnych klasach;
 11. korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie treści kształcenia;
 12. ewaluacja programów nauczania i wymagań edukacyjnych po każdym roku szkolnym;
 13. wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych przedmiotach uczniom o zbliżonych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 14.  analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej pracy;
 15.  dobór podręczników obowiązujących w cyklu kształcenia;
 16.  wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie scenariuszy zajęć;
 17. wewnętrzne doskonalenie;
 18. dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego;
 19. doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie;
 20. ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie o wprowadzenie zmian do Statutu Szkoły w tym zakresie;
 21. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań.
 22. kształtowanie postaw proekologicznych oraz prozdrowotnych;
 23. rozwijanie samorządności uczniów;
 24. podnoszenie skuteczności oddziaływań edukacyjnych
 25. inne, wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek nauczycieli.

.

DZIAŁ V

Rozdział 1

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 92.  1. Zadania nauczycieli.

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
 2. prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów,  wybór odpowiedniego podręcznika   i poinformowanie o nim uczniów;
 3. kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 4. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 5. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie Dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
 6. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 7.  prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach,
  na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
 8. wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
 9. dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,
 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,
 1. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,
 1. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
  1. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w  Wewnątrzszkolnych   Zasadach  Oceniania;
  2. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach;
  3. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
  4. współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
  5. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
  6. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez, OKE  lub  inne instytucje w  porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
  7. aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;
  8. przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie Dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  K.p;
  9. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, określonych w „Regulaminie prowadzenia i przechowywania dokumentacji ......”a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia;
  10. kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej  ucznia;
  11. przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów  i rodziców;
  12. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
  13. dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
  14. uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole.

4 W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

 1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

2)   zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i  doskonaleniem zawodowym.

§ 93.  1. Zadania wychowawców klas.

   2. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności: 

 1.  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

3. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

 1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;
 2. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
 3. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 1. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
 2. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1i4) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;
 3. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce; organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
 4.  realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
 5.  czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
  i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
 6. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
 7. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
 8.  wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
 9.  systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów
  w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników
  w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności  w uzupełnieniu materiału;
 10.  wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
 11.  podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
 12.  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;
 13.  unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
 14. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
 15.  wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole  i poza szkołą;
 16.  współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach  ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;
 17.  udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji   z   wnioskami o udzielenie pomocy.

4. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wychowawca  ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

5. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

 1. prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen,
 2. sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
 3. nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
 4. wypisuje świadectwa szkolne, arkusz ocen,
 5. wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  władz  szkolnych,  poleceniami Dyrektora  Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

§ 94.  1. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:

2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

3. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

4. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

 1. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
 2. aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
 3. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
 4. dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek  i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
 5. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia
  do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
 6. egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
 7. natychmiastowego zgłoszenia Dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
 8. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstw i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora;
    Szczegóły znajdują się w Regulaminie dyżurów nauczycieli PSP w Dziurowie.

5.  Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, narzędzia i środki ochrony indywidualnej.

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami  i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu  i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej  i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.

8. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.

11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie wycieczek szkolnych, obowiązujących w szkole.

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :

 1. ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
 2. podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
 3. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora Szkoły;
 4. nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;
 5. uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
 6. przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;
 7. nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :

 1. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 2. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 3. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 4. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

§ 95.  1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2.  Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 3. dbanie o powierzone mienie w miejscu pracy;
 4. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 5. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 6. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 7. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 8. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 9. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
 10. złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
 11.  złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora Szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.

            § 96.  1. Szczegóły dotyczące organizacji i porządku pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika znajdują się w Regulaminie Pracy Publicznej Szkoły Podstawowej.

2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 97.1. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

 

DZIAŁ VI

Rozdział 1

Obowiązek szkolny

 

§ 98.1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

§ 99.1. W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

 1. urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.,które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;
 2. urodzone w 2009 r.

§ 100.  1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

3. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych Dyrektor grupuje dzieci od najmłodszego i kolejno wg miesięcy urodzenia. 

4. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły dokonując podziału może odstąpić od zasady, o której mowa w ust. 4. Może to nastąpić w przypadkach:

 1. gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w różnych rocznikach;
 2. dzieci są spokrewnione;
 3. dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu;
 4. konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci.;
 5. gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły.

§ 101.  1.  Odroczenie obowiązku szkolnego.

2. Odroczenie obowiązku szkolnego dokonuje Dyrektor Szkoły Podstawowej do której zostało przyjęte dziecko.

3. Odroczenia dokonuje się  na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.

 

4. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka z poza obwodu szkoły, zawiadamia Dyrektora Szkoły „obwodowej” dla  dziecka o odroczeniu przez niego spełniania obowiązku szkolnego.

§ 102.    1. Inne formy spełniania obowiązku szkolnego.

2. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.

3. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 1 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której Dyrektor zezwolił na taka formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.

4. Za spełnianie obowiązku szkolnegouznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 103.1. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

         2.Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej.

§ 104.1. Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 1. dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
 4. informowania w terminie do 30 września każdego roku, Dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, w  którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową.

 

Rozdział 2

Prawa i obowiązki uczniów

 

§ 105.  1.Prawa i obowiązki ucznia.

2. Uczeń w szkole ma prawo do:

 1. wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na jego sytuację w szkole;
 2. zapoznania go z przysługującymi mu prawami i uprawnieniami;
 3. swobody wyrażania myśli i przekonań,  o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
 4. startowania i reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i przeglądach;
 5. uczestniczenia lub nieuczestniczenia w nauce religii lub/i etyki;
 6. korzystania z pomocy opiekuńczej i materialnej, w miarę możliwości finansowych szkoły;
 7. zgłaszania (w sprawach spornych, sytuacjach konfliktowych) swoich zastrzeżeń do rzecznika praw uczniowskich, wychowawcy, sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora lub rady pedagogicznej, których decyzje są ostateczne,

3. Uczeń w szkole ma obowiązek:

 1. przestrzegania zasad kultury współżycia;
 2. dbania o honor i tradycje szkoły;
 3. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły oraz Rady pedagogicznej;
 4. posiadać legitymację szkolną,

4. Poszanowanie godności.

 1. Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do:

             a)   podmiotowego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

 1.  poszanowania godności osobistej i nietykalności cielesnej;
 2. uznania i zachowania tożsamości narodowej lub etnicznej;
 3. poszanowania swej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych;
 4. rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce.
 1. Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek:

       a) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,

       b) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,

       c) zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych,

       d) zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

 1. Nikt nie ma prawa do:

       a) wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.

5. Lekcja

 1. Uczniowie mają prawo do:
  1. zdobywania wiedzy oraz harmonijnego rozwoju własnej osobowości,
  2. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  3. znajomości celu lekcji oraz do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji,
  4. zwrócenia się do nauczyciela o wyjaśnienie niezrozumiałych partii materiału,
 1. Uczniowie mają obowiązek:
  1. systematycznego i aktywnego brania udziału w lekcji,
  2. przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,
  3. uzupełnienia braków wynikających z absencji w określonym przez nauczyciela terminie,
  4. uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywania na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia,
  5. w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie zajęć przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony.
 1. Nauczyciele mają prawo do:
  1. wyboru form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej,
 1. Nauczyciele mają obowiązek:
  1. ułatwienia uczniom osiągnięcia celu lekcji i motywowania ich do pracy,
  2. wspierania swą postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego ucznia, jego zdolności i zainteresowań,
  3. udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, diagnozę psychologiczną i lekarską,
  4. bezstronnego, obiektywnego i sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów,
  5. umożliwienia uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku, gdy uczeń zgłosi taki zamiar.

6. Praca domowa

 1. uczniowie mają prawo do zminimalizowania ilości zadań domowych zadawanych z piątku na poniedziałek;
 2. uczniowie mają obowiązek starannego i systematycznego wykonywania pracy domowej;
 3. nauczyciele mają prawo:
  1. ustalenia zasad pracy domowej oraz kryteriów jej oceny,
  2. usprawiedliwiania niewykonania pracy domowej,
  3. nauczyciele mają obowiązek uwzględnienia różnych okoliczności domowych i życiowych u swych uczniów, które mogą mieć negatywny wpływ na wywiązywanie się z pracy domowej.
  4. rodzice mają obowiązek interesowania się pracą domową swego dziecka, a także zapewnienia właściwych warunków w mieszkaniu do swobodnej pracy dziecka.

7. Zeszyt przedmiotowy

 1. Uczniowie mają prawo do ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz do oceny, swoich starań w tym zakresie;
 2. Uczniowie mają obowiązek:
  1. starannego i systematycznego prowadzenia zeszytu,
  2. posiadania zeszytu przedmiotowego na lekcji.
  3. Nauczyciele mają obowiązek ukierunkowania i kontrolowania zeszytu uczniowskiego;
  4. Rodzice mają obowiązek przeglądania zeszytów swoich dzieci, zachęcania do staranności w prowadzeniu zeszytu.

8.  Podręcznik przedmiotowy.

 1. uczniowie mają obowiązek posiadania i szanowania podręczników szkolnych, zwłaszcza udostępnianych przez bibliotekę lub nauczyciela przedmiotu;
 2. nauczyciele mają prawo do wyboru podręcznika do prowadzenia swego przedmiotu;
 3. nauczyciele mają obowiązek poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o swej decyzji dotyczącej wyboru podręcznika: uczniów i ich rodziców, a także władze szkoły;
 4. rodzice mają obowiązek zakupienia dla swego dziecka podręczników i niezbędnych pomocy wskazanych przez szkołę lub poinformowania placówki o problemach w ich zakupie.

9. Sprawdzian

 1. Uczniowie mają prawo do:
  1. znajomości wymagań przedmiotowych przewidzianych sprawdzianem,
  2. najwyżej 3 sprawdzianów w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie,
  3. do określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
 1. Nauczyciele mają prawo do:
  1. zmiany formy egzekwowania wiedzy w przypadkach powtarzającego się unikania sprawdzianów,
  2. dokonania bez zapowiedzenia krótkiego, pisemnego sprawdzianu obejmującego co najwyżej materiał z 3 ostatnich tematów (tzw. „kartkówka”); w uzasadnionych przypadkach samorząd klasy może zaproponować nauczycielowi przesunięcie terminu kartkówki, jednak decyzja należy wyłącznie do nauczyciela.
 1. Nauczyciele mają obowiązek:
  1. przestrzegania zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami tego typu w tygodniu i w ciągu dnia szkolnego,
  2. wpisywania terminu sprawdzianu ołówkiem w dzienniku lekcyjnym,
 1. Rodzice mają prawo do zapoznania się z pracami kontrolnymi swojego dziecka.

10. Ocena szkolna

 1. Uczniowie mają prawo do:
  1. posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,
  2. korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
  3. nieotrzymywania ocen niedostatecznych w następujące dni:
   1. w pierwszy dzień po przerwach świątecznych i semestralnych,
   2. w poniedziałki po tygodniu, w którym zajęcia dydaktyczne odbywały się w sobotę,
   3. po co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (uczeń sam winien zgłosić to nauczycielowi),
   4. po zakończonej  wycieczce szkolnej (na wniosek opiekuna wycieczki),
   5. 3 razy w ciągu semestru być nieprzygotowanym do zajęć bez przyczyny- dotyczy zajęć odbywających się co najmniej 3 razy w tygodniu,
   6. nieprzygotowania do zajęć wynikających z reguł gry losowej uczniów („Szczęśliwy numerek”),
   7. informacji o sposobie sprawdzania osiągnięć,
   8. sprawiedliwości i jawności w ocenianiu,
 1. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za unikanie sprawdzianów i prac kontrolnych, za uniemożliwianie nauczycielowi prawidłowego oceniania ich postępów. Uczeń który dwukrotnie, mimo uzgodnionego z nauczycielem terminu nie przystąpił do pisania pracy klasowej, testu ma niezaliczony dział programu i otrzymuje ocenę niedostateczną.
 2. Nauczyciele mają prawo do ocenianiazgodnie z przedstawionymi wymaganiami,
 3. Nauczyciele mają obowiązek:
  1. systematycznego wystawiania ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym,
  2. bezstronnego, obiektywnego i sprawiedliwego oceniania, zgodnego z obowiązującym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania,
  3. poinformowania ucznia i wychowawcę, a wychowawca pisemnie jego rodziców o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach ze wszystkich zajęć edukacyjnych oraz ocenie z zachowania, na miesiąc przed zakończeniem 1 okresu lub roku. Potwierdzenie przyjęcia tej informacji umieszczane jest poprzez podpis rodzica na otrzymanej, z wyżej wymienionymi danymi, “Prognozie ocen “.
 1. Rodzice mają prawo do bieżącej informacji o postępach dziecka, a także zapoznania się z wewnątrzszkolnymi zasadami  oceniania;
 1. Rodzice mają obowiązek:
  1. współpracy z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności,
  2. uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

11. Frekwencja

 1. Uczniowie mają prawo do opuszczania lekcji tylko z powodu choroby i bardzo ważnych przyczyn osobistych;
 2. Uczniowie mają obowiązek:
  1. regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne,
  2. usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w terminie do 1 tygodnia; po tym czasie nieobecność będzie traktowana jako nieusprawiedliwiona. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice/prawni opiekunowie, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców/prawnego opiekuna. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia). Dopuszcza się również usprawiedliwienia nieobecności w formie ustnej lub telefonicznej, przez jednego z rodziców / prawnego opiekuna.
 1. Nauczyciele mają prawo do domagania się usprawiedliwienia w ustalonym  terminie;
 1. Nauczyciele mają obowiązek na każdej lekcji sprawdzania obecności uczniów,
 2. usprawiedliwiania tylko tych nieobecności, które wynikły z choroby lub bardzo ważnych spraw osobistych;
  1. w razie nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia, wychowawca kontaktuje się z rodzicami (prawnymi opiekunami) celem wyjaśnienia absencji. Gdy podjęte działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, wychowawca podejmuje dalsze kroki w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 1. Rodzice mają prawo do:
  1. usprawiedliwiania nieobecności.
 1. Rodzice mają obowiązek:
  1. czuwania nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego,
  2. dopilnowania, aby dziecko w terminie dostarczyło usprawiedliwienie,
  3. kontaktowania się z wychowawcą, kiedy dziecko wagaruje.

12.  Uroczystość klasowa, dyskoteka

 1. Uczniowie mają prawo do organizowania różnego rodzaju uroczystości klasowych i dyskotek za zgodą Dyrektora i przy współpracy wychowawcy klasy, nauczyciela-opiekuna,
 2. Uczniowie mają obowiązek:
  1. przygotowania miejsca, sprzętu i scenariusza uroczystości,
  2. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kultury.
  3. Nauczyciele mają obowiązek:
   1. uzgodnienia terminu uroczystości z Dyrekcją Szkoły na tydzień przed planowaną uroczystością,
   2. zadbania o bezpieczną zabawę.
   3. Rodzice mają prawo uczestniczenia w przygotowaniu uroczystości klasowej, dyskoteki szkolnej,
   4. Rodzice mają obowiązek:
    1. dostarczyć pisemną zgodę na samodzielny powrót z uroczystości szkolnej lub pozaszkolnej,
    2. zadbania o pełne bezpieczeństwo swoich dzieci w trakcie powrotu do domu.
    3. Szkoła oczekuje współpracy rodziców przy organizacji i przebiegu (nadzór) uroczystości klasowych/ ogólnoszkolnych.

13.  Wycieczka

    Wyjazd może odbyć się przy udziale co najmniej 80% stanu klasy. W uzasadnionych  przypadkach
    zasada nie musi być stosowana.

 1. Uczniowie mają prawo do:
  1. uczestniczenia w wycieczkach zorganizowanych przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu za wiedzą i zgodą rodziców,
  2. współdecydowania o celu i terminie wycieczki.
  3. Uczniowie mają obowiązek:
   1. bezwzględnego przestrzegania zasad BHP w czasie wycieczki,
   2. przekazywania rodzicom informacji dotyczących wycieczki,
   3. uzyskania pisemnej zgody na wyjazd od rodziców.
   4. Nauczyciele mają prawo do:
    1. współdecydowania o miejscu, celu i terminie wycieczki,
    2. pobrania zaliczki, która nie ulega zwrotowi, jeśli przekazana została organizatorowi wyjazdu,
    3. Nauczyciele mają obowiązek:
     1. przypomnienia przed każdą wycieczką zasad bezpieczeństwa potwierdzonego wpisem w karcie wycieczki,
     2. zadbania o bezpieczeństwo uczniów, w tym zapewnienia odpowiedniej liczby opiekunów,
     3. poinformowania o planach wyjazdów uczniów i rodziców,
     4. dostarczenia dyrekcji pełnej dokumentacji (m.in. listy obecności i karty wycieczki z adresem i telefonem miejsca pobytu).
     5. Rodzice mają prawo do:
      1. pełnej wcześniejszej informacji o planowanych wycieczkach,
      2. współdecydowania o miejscu, terminie i kosztach wycieczki.
 1. Rodzice mają obowiązek zapewnienia odpowiedniego ekwipunku zgodnego z programem, celami i założeniami wycieczki.

14. Zajęcia pozalekcyjne

 1. Uczniowie mają prawo do:
 2. zgłaszania potrzeb w zakresie organizacji interesujących ich zajęć,
  1. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, jeżeli nie kolidują one z zajęciami lekcyjnymi,
 3. wyboru rodzaju powyższych zajęć odpowiadających ich zainteresowaniom,
  1. działania w samorządzie uczniowskim, wybierania i bycia wybieranym do samorządu klasowego i szkolnego, wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu,
  2. Uczniowie mają obowiązek zrezygnowania z zajęć pozalekcyjnych, gdy wpływają one na ich absencję w szkole lub obniżenie wyników w nauce.
  3. Nauczyciele mają prawo do:
 4. wyboru form pracy na tych zajęciach,
  1. interwencji, gdy zajęcia pozaszkolne mają negatywny wpływ na obecność dziecka w szkole lub wyniki w nauce.
 1. Nauczyciele mają obowiązek organizowania ogólnodostępnych zajęć pozalekcyjnych po zajęciach szkolnych.
 2. Rodzice mają prawo do współdecydowania o wyborze zajęć pozalekcyjnych;
 3. Rodzice mają obowiązek pomocy dziecku w zachowaniu równowagi pomiędzy zajęciami obowiązkowymi i pozalekcyjnymi.

15. Strój codzienny i odświętny

 1. Uczniowie mają prawo do zachowania swojego stylu i indywidualności w ubiorze, w granicach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Uczniowie mają obowiązek:
  1.  do zachowania schludnego, skromnego (niewyzywającego i nieprowokującego) wyglądu; ubierania się czysto i estetycznie, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i zasadami (np. niepropagującymi subkultury młodzieżowe).
  2. posiadania czystych, w naturalnym kolorze włosów, fryzury estetycznej,
  3. niestosowania makijażu i malowania paznokci, piercingów,
  4. zostawiania okryć wierzchnich i obuwia zmiennego w szatni,
  5. noszenia stroju galowego w uroczyste dni szkolne, reprezentowania szkoły w obchodach świąt państwowych, (dziewczęta – biała bluzka, czarna lub granatowa jednobarwna spódnica lub spodnie, chłopcy – biała koszula, ciemne spodnie lub garnitur),
  6. nieprzynoszenia do szkoły cennych elementów stroju, biżuterii, wartościowych przedmiotów,
 1. Nauczyciele mają prawo do:
  1. do zwrócenia uwagi uczniowi, jeśli jego ubiór jest niewłaściwy,
  2. poproszenia o rozmowę rodziców, jeśli uczeń rażąco narusza regulamin dotyczący ubioru szkolnego,
  3. Nauczyciele mają obowiązek:
   1. zwrócenia uwagi uczniowi, a nawet zażądania zdjęcia elementów ubioru, które stanowią dla niego i innych zagrożenie,
   2. powiadamiania rodziców o nierespektowaniu przez ucznia jego obowiązków dotyczących stroju.
   3. Rodzice mają obowiązek:
    1. dbania o czysty i estetyczny wygląd swego dziecka,
    2. w sytuacjach trudnych współpracowania ze szkołą.

16. Mienie szkolne

 1. Uczniowie mają prawo do:
  1. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych przez uczniów zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
  2. bezpiecznych warunków pracy w szkole.
  3. Uczniowie mają obowiązek:
   1. dbałości o dobro wspólne, ład i porządek w szkole,
   2. naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,
   3. zgłaszania nauczycielom i innym pracownikom szkoły zauważonych usterek.
   4. Nauczyciele mają prawo do:
    1. wyciągania konsekwencji z celowego niszczenia mienia przez uczniów,
    2. pociągnięcia do odpowiedzialności finansowej rodziców za wszelkie szkody poczynione przez ich dzieci,
    3. Nauczyciele mają obowiązek:
     1. zgłaszania dyrekcji, jeżeli mienie szkolne stanowi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
     2. zgłaszania dyrekcji aktów wandalizmu i celowego niszczenia mienia szkoły.
     3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za pokrycie kosztów naprawy celowych zniszczeń dokonanych przez ich dzieci.

17. Zachowanie, bezpieczeństwo i zdrowie uczniów

 1. Uczniowie mają prawo do:
 2. tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
 3. bezpiecznych warunków nauki w szkole oraz właściwej organizacji wycieczki, biwaku lub wyjścia poza szkołę,
 4. wymagania od innych, aby nie szkodzili ich zdrowiu.
 1. Uczniowie mają obowiązek:
 2. bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 3. nieopuszczania terenu szkoły podczas lekcji i przerw,
 4. brania udziału w programach profilaktycznych i profilaktyczno-zdrowotnych proponowanych w ramach zajęć szkolnych,
 5. nieszkodzenia sobie na zdrowiu przez np. używanie narkotyków, papierosów,  alkoholu i „dopalaczy” itd.,
 6. unikania zabaw i zachowań, które mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała lub kalectwa,
 7. nieprzynoszenia do szkoły przedmiotów ogólnie uważanych za niebezpieczne.
 1.  Nauczyciele mają prawo do:
 2. zwrócenia uczniowi uwagi, jeśli jego zachowanie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych,
  1. Nauczyciele mają obowiązek:
  2. dbania o zdrowie psychiczne uczniów, rozładowywania ich napięć i niepokojów, frustracji, konfliktów sumienia,
  3. bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
  4. zapoznania uczniów z przepisami bhp i ppoż.
  5. sprawdzenia przed każdymi zajęciami, czy warunki nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia czy życia uczniów i bezzwłocznego zgłaszania kierownictwu szkoły zauważonych zagrożeń,
  6. zawiadomienia władz szkoły, jeśli zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla zdrowia innych,
  7. wzywania rodziców w takich przypadkach,
  8. współpracowania z policją i  w przypadkach szczególnie trudnych.
   1. Nauczyciele - wychowawcy mają obowiązek:
   2. kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
   3. utrzymywać stały kontakt z rodzicami w sprawach postępów w nauce i zachowaniu ucznia, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych
   4. współpracować z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Starachowicach.
    1. Rodzice mają prawo do:
    2. do bieżącej informacji o zachowaniu swego dziecka,
    3. znajomości celów i zadań szkoły, Programu wychowawczego szkoły i planu wychowawczego klasy, do której uczęszcza dziecko,
    4. zgłaszania do programu wychowawczego swoich propozycji,
    5. współudziału w pracy wychowawczej
    6. do wymagania, aby jego dziecko nie było narażone na zachowania niebezpieczne, zagrażające jego zdrowiu.
     1. Rodzice mają obowiązek:
      1. interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną,
      2. dbania, aby dziecko nie przynosiło do szkoły przedmiotów niebezpiecznych,
      3. współpracowania ze szkołą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i zdrowotnych.

18. Uwagi.

 1. Propozycje zmian powyższych zapisów mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.
 2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.

 

 

Rozdział 3

Nagrody i kary

 

§ 106.  1.  Nagrody

 1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
 2. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
 3. wzorową postawę,
 4. wybitne osiągnięcia,
 5. dzielność i odwagę,
 6. 100% frekwencję.
 1. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
 1. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
 2. pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
 3. pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
 4. dyplom,
 5. bezpłatna/częściowo odpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów,
 6. nagrody rzeczowe,
  1. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców, sponsorów oraz z budżetu szkoły;
 1. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz  co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
 1. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z obowiązującym w szkole Regulaminem przyznawania stypendium za naukę i osiągnięcia sportowe w PSP w Dziurowie.

2. Kary

 1. Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec uczniów.
 2. Ustala się następujące rodzaje kar:
 3. uwaga ustna nauczyciela,
 4. uwaga pisemna nauczyciela zapisana w zeszycie uwag,
 5. upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika,
 6. nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do Dyrektora,
 7. nagana Dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców,
 8. na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:

fa) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

fb) dopuszcza się kradzieży,

fc) wchodzi w kolizje z prawem,

fd) demoralizuje innych uczniów,

fe) permanentnie narusza postanowienia Statutu.

 1. Kara wymierzana jest na wniosek:
 2. wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły,
 3. Rady Pedagogicznej,
 4. innych osób.
  1. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:
 5. wystąpienia do Dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze
  z wnioskiem o jej uzasadnienie,
 6. wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy,

§ 107.  1. Szczegółowe zasady karnego przeniesienia do innej szkoły.

2. Rada  Pedagogiczna   szkoły może  podjąć uchwałę o  rozpoczęcie  procedury karnego  przeniesienia  do  innej  szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

3. Wykroczenia stanowiące podstawę   do  złożenia wniosku  o  przeniesienie  do  innej  szkoły:

 1. świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników szkoły;
 2. rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
 3. świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych;
 4. dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
 5. kradzież;
 6. wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
 7. wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
 8. czyny nieobyczajne;
 9. stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
 10.  notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania  wcześniejszych środków dyscyplinujących;
 11.  zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;
 12.  fałszowanie dokumentów szkolnych;
 13.  popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

4. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.

§ 108.  1. Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej szkoły:

2.  Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (KK), Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania;

3. Dyrektor  Szkoły,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  posiedzenie  Rady Pedagogicznej .

4. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.

5. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować  obiektywność. Wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.

6. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.

7.  Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.

8.  Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii  samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.

9. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły, Dyrektor kieruje sprawę do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

10. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun.

11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

12. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.

 

DZIAŁ VII

Rozdział  1

Wewnątrzszkolne   zasady  oceniania

 

§ 109.   1. Ocenianiu podlegają :

 1. zachowanie ucznia;
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
 1.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach   w tym zakresie;
  2. udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  4.  dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno – wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych;
 1. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali , o której mowa w § 117.1;
 1. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
 1. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 1. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 1. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce;
 1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 

§ 110. 1. W  ocenianiu obowiązują zasady:

 1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
 2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 3. Zasada różnorodnościwynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
 4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
 5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji;

§ 111.  1. Jawność oceny. 

 

 

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 4. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniom na zajęciach dydaktycznych, a ich rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniach ogólnych i konsultacjach indywidualnych w szkole.

4. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, muzyki, plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.

 

 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii/zwolnienia o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii/zwolnieniu.
 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.6 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo  „ zwolniona”.

 

8.  Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 6 jest obowiązany być obecny na lekcji , jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności na tych lekcjach po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców.

9.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia.

            § 112.  1.  Dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia

2. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 113.  1.  Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:

 1. udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień,
 2. wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary w siebie,
 3. stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów,
 4. uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych,
 5. promocja ucznia zdolnego, nauczyciela, opiekuna i szkoły.

 

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:

 1. na lekcji,
 2. poza lekcjami,
 3. poza szkołą,
 4. inne formy (np. obozy naukowe, rajdy edukacyjne i obozy sportowo-wypoczynkowe).

3. Uczeń zdolny ma możliwość:

 1. rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad,
 3. indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnych i prac domowych,
 4. realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki.

         4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

 1. rozpoznaje uzdolnienia uczniów;
 2. umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;
 3. systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu;
 4. współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;

5) składa wniosek do Dyrektora Szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub
     indywidualny tok nauki.

§ 114.  1. System oceniania na I etapie edukacyjnym

2. W klasach I – III ocenianie ma na celu:

 1. poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;
 2. motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 3. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 4. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

3. W klasach I-III stosuje się ocenę opisową i cyfrową,

4. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej. Stopnie zapisywane będą w dziennikach lekcyjnych, w zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy).

5. Oceny cyfroweustala się w stopniach według następującej skali:1- 6

1)  stopień 6,uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności wykracza­jące poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Proponu­je rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i do­strzegać związki przyczynowo- skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach przedmioto­wych, zawodach sportowych.

2)  stopień 5, uczeń otrzymuje wówczas , jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejęt­ności określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdoby­tymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne uję­te programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania za­dań i problemów w nowych sytuacjach.

3)  stopień 4,uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował wiadomości określone progra­mem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

4)  stopień 3, uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości i umiejętno­ści określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.

5)  stopień 2, uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości i umiejętno­ści określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.

   6)  stopień 1, uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych  przez podstawę programową, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze     zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności. odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się , niszczy prace, nie radzi z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela.

6. Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:

          1)  Ocena celująca- wyrażona cyfrą 6. Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!

          2)  Ocena bardzo dobra -wyrażona cyfrą 5. Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!

          3)  Ocena dobra - wyrażona cyfrą 4. Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci  osiągać lepsze wyniki

         4)   Ocena dostateczna - wyrażona cyfrą 3. Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na .lepsze konieczna jest pomoc na­uczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej stro­ny.

       5)   Ocena dopuszczająca -wyrażona cyfrą 2. Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniej­szy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

      6)   Ocena niedostateczna -wyrażona cyfrą l. Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka  Cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami.

7. Dopuszcza się oceny bieżące ze znakiem plus (+) lub minus (-).

8. W klasach II i III przeprowadzane będą testy  na standardowych arkuszach przygotowanych przez wydawnictwo. Ocena sprawdzianu - punktowa i procentowa ustalona będzie zgodnie z kartoteką testu po każdej części zrealizowanej w danej klasie.

9. Pod koniec pierwszego etapu edukacji dopuszcza się możliwość przeprowadzenia ze­wnętrznego testu   kompetencji dla klas III.

10.Wyniki testu  zostają przekazane rodzicom.

11. Prace sprawdzające (dyktanda, sprawdziany, testy) będą oceniane wg obowiązującej skali ocen, wynik wpisany do dziennika w wydzielonym miejscu, wyniki omówione z ucznia­mi, gromadzone w teczce ucznia i udostępniane rodzicom na zebraniu. Prace sprawdzające przechowywane są w szkole do końca czerwca danego roku szkolnego.

12. Prace sprawdzające( dyktanda, sprawdziany, testy)   oceniane wg następującej zasady:

       1) powyżej 100%– celujący,

       2)   90% - 100% - bardzo dobry,

       3)  75% - 89% - dobry

       4)   50% - 74% - dostateczny,

       5)   30% - 49% - dopuszczający,

       6  29% - niedostateczny

13.  Wszystkie rodzaje ocen otrzymywane przez ucznia odnotowywane są przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym w odpowiedniej edukacji.

14.  Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy wychowania fizycznego nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego możliwości w tym zakresie.

15. Ocena opisowa( ustna, pisemna).

 1. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia.
 2. Śródroczna  ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy tylko wskazań do dalszej pracy.
 3. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.
 4. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową.
 5. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:

a) słowną wyrażoną ustnie;

b) pisemną;

c) wyrażoną symbolem graficznym;

d) stopniem .

16. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców    lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

§115.  1. Formy oceniania uczniów klas I-III

  2. Edukacja polonistyczna:

 1. technika czytania, czytanie ze zrozumieniem,  
 2. graficzny obraz pisma, zeszyt ,
 3. pisanie z pamięci,
 4. pisanie ze słuchu,
 5. układanie zdań,
 6. samodzielne wypowiedzi pisemne,
 7. wypowiedzi ustne,

  3.  Edukacja matematyczna.

 1. liczenie pamięciowe w obrębie czterech działań, 
 2. rozwiązywanie zadań tekstowych,
 3. wykorzystania wiadomości i umiejętności  matematycznych w praktyce,

4. Edukacja przyrodnicza.

 1. sprawdziany  wiedzy przyrodniczej,
 2. umiejętność dokumentowania – karty pracy 

 5.  Edukacja plastyczno – techniczna.

 1. przygotowanie do zajęć, zaangażowanie ,
 2. prace uczniów,

 6. Edukacja muzyczno – ruchowa.

 1. przygotowanie do zajęć, umiejętność współdziałania w grupie, gotowość do wykonywania zadań,
 2. śpiew indywidualny i grupowy ,

7. Język angielski

 1. sprawdziany pisemne  ,
 2. recytacje ,
 3. prace domowe ,
 4. zeszyt  ,

 8. Religia

 1. wypowiedzi ustne ,
 2. prace domowe  
 3. prace pisemne  ,
 4. zeszyt/ćwiczeniówka

§116.  1.  W klasach I-III edukację wczesnoszkolną powierza się jednemu nauczycielowi –wychowawcy 
                klasy.

2. W klasach objętych nową podstawą programową edukacja muzyczna, plastyczna, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne i język obcy nowożytny, Dyrektor może powierzyć prowadzenie edukacji muzycznej, plastycznej, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego i języka obcego nowożytnego innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

3. Roczną klasyfikacyjną ocenę opisową z zakresu edukacji wczesnoszkolnej wystawia wychowawca klasy.

1) W przypadku powierzenia -zgodnie z paragrafem 116 ust.2 -prowadzenia zajęć innemu nauczycielowi, wychowawca wystawia ocenę klasyfikacyjną w oparciu o informacje od nauczyciela prowadzącego powierzoną mu edukację.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

5. Roczna  ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.

§ 117.  1.Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV -VI

2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w kl. IV –VI ustala się w stopniach według skali:

stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1

3. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej.

4. Stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu.

5. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.

6.Dopuszcza się wstawianie  ( +) i ( -) w ocenianiu bieżącym.

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

8. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

9. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

10. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

 1. stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:
 2. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania i wymagania programowe przedmiotu w danej klasie,
 3.  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania,
 4. uczestniczy i odnosi sukcesy  w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe),
 5. posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych,
 6.  z przedmiotów: muzyka i plastyka - poza wykraczającymi poza program nauczania wiadomościami i umiejętnościami uczeń musi wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami własnej twórczości muzycznej (np. szkoła muzyczna) lub plastycznej (dziecięce i młodzieżowe konkursy plastyczne);
 1. stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:
 2.   sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 3.    stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych;
  1. stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:
  2. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych ( min. 75%),
  3. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe  zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
  4. stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie  w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne;
   1. stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:
   2. rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  o średnim stopniu trudności,
   3. posiada przeciętny  zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i klarowność wypowiedzi;
    1. stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:
    2. posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków  i uogólnień, (min. 30%)
    3. słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,
    4. posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli,
     1. stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:
     2. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
     3. nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności,
     4. nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności

11. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

 1. prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu (lub dużą część działu);
 2. testy;
 3. kartkówki z trzech ostatnich tematów;
 4. prace domowe;
 5. zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;
 6. różnego typu sprawdziany pisemne;
 7.  wypowiedzi ustne;
 8.  praca w grupach;
 9.  testy sprawnościowe;
 10.  prace plastyczne i techniczne;
 11.  wiadomości i umiejętności muzyczne

12. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:

 1. praca klasowa –

a) zasady przeprowadzania:

aa) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym,

ab) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy;

 1. testy –

a) zasady przeprowadzania:

aa) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy testów, które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym,

ab) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jeden test, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,

 1. kartkówki –kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1.

13. W pracy pisemnej ocenie podlega:

 1.  zrozumienie tematu,
 2. znajomość opisywanych zagadnień,
 3. sposób prezentacji,
 4. konstrukcja pracy i jej forma graficzna,
 5. język,
 6. estetyka zapisu;

14. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:

 1. znajomość zagadnienia,
 2. samodzielność wypowiedzi,
 3. kultura języka,
 4. precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

15.  Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają następujące umiejętności:

 1. planowanie i organizacja pracy grupowej,
 2. efektywne współdziałanie,
 3. wywiązywanie się z powierzonych ról,
 4. rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

16. Oceny podawane są uczniom do wiadomości  i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.

17.Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) i winne być podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów).

18. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania zawartości merytorycznej.

19. Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową część materiału. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

20. Pisemne prace klasowe z języka polskiego i matematyki poprawiane są i zwracane uczniom w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzone prace pisemne z języka polskiego wszystkie winny być zaopatrzone w recenzje i omówione na lekcji oraz dane uczniom do wglądu.

21. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez nauczycieli  do końca danego roku szkolnego. Na 5 dni  przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych sprawdzianów wiadomości.

22. Uczeń ma prawo 3razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez uzasadniania przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 3 godziny tygodniowo.

23. Uczeń ma prawo 2razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez uzasadniania przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 2 godziny tygodniowo.

24. Uczeń ma prawo 1raz być nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez uzasadniania przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 31godzina tygodniowo.

25. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza  przed każdą lekcją. Nauczyciel wpisuje wówczas do zeszytu przedmiotowego”nie przygotowany” i datę, a do dziennika lekcyjnego skrót  „np”.

      26. Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki zeszytów z pracami domowymi.

 

     27. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji. 

     28 W przypadkach uzasadnionych decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji jak również okres obejmujący nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o którym mowa powyżej, podejmuje nauczyciel prowadzący  zajęcia edukacyjne lub Dyrektor Szkoły.

     29. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone na  dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady.

     30. Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są wg zasady:

 1.   powyżej 100%– celujący,
 2.     90% - 100% - bardzo dobry,
 3.     75% - 89% - dobry ,
 4.     50% - 74% - dostateczny,
 5.     30% - 49% - dopuszczający,
 6. poniżej 29% - niedostateczny.

31. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości  ustalają nauczyciele uczący poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.

§118.  1. Formy  oceniania uczniów klas IV-VI

      2. Język polski: za samodzielne prace pisemne, z dyktand, z nauki o języku, za recytacje,
za wypowiedzi ustne, za czytanie ze zrozumieniem, za prace domowe, za zeszyt

      3. Historia i Społeczeństwo: za pisemne sprawdziany wiedzy i umiejętności, za odpowiedzi ustne ,
za prace domowe, za aktywność w zdobywaniu wiedzy.

       4. Plastyka: z wiedzy o sztuce, za warsztat pracy, za twórczość plastyczną.

       5.  Muzyka: z wiedzy o muzyce, za umiejętności wokalne, za prace domowe, zeszyty

      6. Język angielski: za prace pisemne, za prace domowe, za aktywność i pracę na lekcji, z gramatyki
za czytanie.

       7. Matematyka: za sprawność w rozwiązywaniu zadań, po każdym dziale – prace klasowe, za bieżące sprawdziany wiedzy i umiejętności, za odpowiedzi ustne, za prace domowe.

       8. Przyroda: za sprawdziany wiedzy i umiejętności,  za odpowiedzi ustne, za doświadczenia, hodowle, wnioski, za prace domowe.   

       9. Zajęcia techniczne: za sprawdziany wiedzy i umiejętności, za prace uczniów, warsztat i estetykę,
za pracę domowe,

      10. Zajęcia komputerowe: za sprawdziany wiedzy i umiejętności, za znajomość i posługiwanie się programami komputerowymi, za aktywność na lekcjach.

     11. Wychowanie fizyczne: za aktywność i przygotowanie do lekcji, za testy sprawnościowe z lekkoatletyki, za sprawdziany umiejętności z gimnastyki, za umiejętności techniczne – gry zespołowe,
za dyscyplinę na lekcji.

       12. Religia: za sprawdziany, za prace domowe, za aktywność,  za odpowiedzi ustne.

§ 119.  1.Klasyfikacja śródroczna i roczna

2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

3. Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia,  a semestr drugi trwa
od 1 lutego  do zakończenia roku szkolnego.

4. Klasyfikacja śródroczna i roczna  polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania   i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym Statucie.

5. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego okresu.

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

7. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi również wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

9. Ustalone przez nauczycieli  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.

10. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną.

11. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.

12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

13. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

14. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej.

§ 120.  1. Przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w terminie:

 1. miesiącwcześniej nauczyciele uczący  informują ucznia, a wychowawca klasy powiadamia rodziców ( prawnych opiekunów ) pisemnie  (prognoza ocen) przekazując informację do domu ucznia, ze zwrotnym potwierdzeniem. 

§ 121.1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo wyższej, nauczyciele uczący ucznia podejmują działania w celu uzupełnienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze i pomoc koleżeńską.

§ 122.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

§ 123.  1.Ocenianie zachowania uczniów

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

3. Ocenianie zachowania wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 2. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Ocenianie zachowania ma na celu:

 1. informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
 3. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu się ucznia.

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:

 1.  wzorowe – wz,
 2. bardzo dobre – bdb,
 3. dobre – db,
 4. poprawne – pop,
 5. nieodpowiednie – ndp,
 6. naganne – ng

8. Ocena z zachowania  oparta jest na systemie punktowym wg następujących zasad:

 1. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną ustala wychowawca w zależności od liczby punktów zgromadzonych przez ucznia w ciągu całego semestru poprzedzającego wystawienie oceny oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia,
 2. Liczba punktów zgromadzona w ciągu pierwszego semestru decyduje o ocenie śródrocznej, a liczba zgromadzona w ciągu drugiego semestru o ocenie rocznej,
 3. Liczbę punktów zgromadzonych przez ucznia oblicza wychowawca na podstawie wpisów, jakie uczeń otrzymał w ciągu semestru w :Zeszycie uwag” dołączonym do dziennika lekcyjnego,
 4. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani w zależności od potrzeb, do systematycznego bieżącego wpisywania pozytywnych i negatywnych spostrzeżeń dotyczących zachowania ucznia. Spostrzeżenia powinny zawierać: datę wpisywania notatki i odpowiednią liczbę punktów, podpis nauczyciela wpisującego,
 5. Spostrzeżenia wpisywane do „Zeszytu uwag” są jawne dla uczniów i dla rodziców (prawnych opiekunów).

         9. Uczeń na początku każdego semestru otrzymuje kredyt punktowy w wysokości 101 punktów, co jest

             równoważne dolnej granicy oceny dobrej  z zachowania.

        10. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z zachowania będzie ustalana wg następującej skali:

            Wzorowe                    od 181 pkt i więcej

            Bardzo dobre              od 151 pkt do 180 pkt

            Dobre                          od 101 pkt do 150 pkt

            Poprawne                   od 71 pkt do 100 pkt

            Nieodpowiednie          od 21 pkt do 70 pkt

Naganne                                 poniżej 20 pkt

 1. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową.
 1. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i nagannaoznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.
 1. W ciągu okresu nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia w klasowym zeszycie uwag.Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy
  o zachowaniu ucznia.
 1. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.
 1. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniemust. 12.
 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.

      18.  Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

      19.  Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania umieszczając ją w „prognozie ocen”.

      20. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 2. wychowawca klas;,
 3. wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
 4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;,
 5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 6. przedstawiciel Samorządu  Uczniowskiego;
 7. przedstawiciel Rady Rodziców.

 21. . Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

       22. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. skład komisji;
 2. termin posiedzenia komisji;
 3. wynik głosowania;
 4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

       23.. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

       24.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 1. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

       25. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uchwałę o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się   w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:

 1. szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych;
 2. systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
 3. zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;
 4. świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;
 5. popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;
 6. wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych i obraźliwych;

 

§ 124.  1. Kryteria ocen z zachowania

2. Kryteria punktowe: punkty na plus (+)

 1. Udział w konkursach:
  1. gminnych                                                                  10 pkt
  2. powiatowych                                                             10 pkt
  3. wojewódzkich                                                            10 pkt
  4. Udział w konkursach szkolnych                                                      5 – 10 pkt
  5. Funkcja w szkole                                                                             1 – 10 pkt
  6. Funkcja w klasie                                                                              1 – 10 pkt
  7. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych                         5 – 10 pkt
  8. Przygotowanie uroczystości szkolnych                                           1 – 10 pkt
  9. Praca na rzecz klasy i szkoły:
   1. Przygotowanie uroczystości klasowych                    1 – 5 pkt
   2. Ukwiecenie sali                                                         1 – 5 pkt
   3. Porządkowanie sali lekcyjnej                                    1 – 5 pkt
   4. Redagowanie gazetek klasowych i szkolnych          1 – 5 pkt
   5. Pomoc koleżeńska                                                                          5 – 10 pkt
   6. Aktywna praca na zajęciach pozalekcyjnych                                  5 – 10 pkt
   7. Pochwała dyrektora szkoły                                                             5 – 10 pkt
   8. Pula punktów do dyspozycji wychowawcy                                      0 – 10 pkt

3. Kryteria punktowe: punkty na minus (-)

 1. Przeszkadzanie na lekcjach (jednokrotne zwrócenie uwagi)          - 1 pkt
 2. Niewykonanie polecenia nauczyciela                                              - 5 pkt
 3. Brak wyrazów szacunku dla osób                                                   - 5 pkt
 4. Ubliżanie koledze i koleżance                                                         - 5 pkt
 5. Słowne konflikty z kolegami                                                            - 5 pkt
 6. Bójka                                                                                               - 20 pkt
 7. Używanie wulgarnego słownictwa                                                   - 15 pkt
 8. Złe zachowanie na uroczystościach szkolnych                               - 5 pkt
 9. Niszczenie mienia społecznego i środowiska przyrodniczego        - 15 pkt
 10. Niszczenie własności innych                                                           - 10 pkt
 11. Kradzież                                                                                          - 20 pkt
 12. Zaśmiecanie otoczenia                                                                   - 5 pkt
 13. Brak dbałości o zdrowie w szkole i poza szkołą                              - 20 pkt

(palenie papierosów, spożywanie alkoholu)

 1. Spóźnianie na lekcje (za jedno nieusprawiedliwione spóźnienie)   - 3 pkt
 2. Niewykonanie zobowiązania                                                           - 5 pkt
 3. Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia                                      - 5 pkt

(za jedną nieusprawiedliwioną godzinę)

 1. Wyłudzenia                                                                                      - 20 pkt
 2. Nagana dyrektora szkoły                                                                 - 5 –  10 pkt
 3. Lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych             - 1 -  10 pkt

 

§125.  1.Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

2. W imieniu niepełnoletniego ucznia o podwyższenie oceny występują rodzice/ prawni opiekunowie.

 

3 Za  przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę  zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie
z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.

4. Rodzic/ prawny opiekun mogą  ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa  uzyskanych przez ucznia ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiegają, lub od niej wyższa.

5. Rodzic/ prawny opiekun nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.

6. Rodzic/ prawny opiekun może ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana dla ucznia, jeżeli:

 1. frekwencja ucznia na zajęciach z danego przedmiotu nie jest niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby usprawiedliwionej przez lekarza na piśmie);
 2. usprawiedliwione są wszystkie nieobecności na zajęciach przez rodzica/ prawnego opiekuna, z wyjątkiem p.1);
 3. uczeń przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
 4. uczeń uzyskał z wszystkich  sprawdzianów i prac pisemnych oceny pozytywne (wyższych niż ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
 5. uczeń skorzystał z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym  –  konsultacji  indywidualnych.

   7. Rodzic/ prawny opiekun ubiegający się o podwyższenie oceny dla ucznia zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego   terminu  poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

8. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 6, nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 6 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

10. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

11. Oceniony sprawdzian zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy.

12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od  oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

§ 126.  1. Egzamin klasyfikacyjny.

2. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

3. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 2 absencji.

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

  5. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły.

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

7. Uczeń spełniający obowiązek  szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z zajęć technicznych, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „ nieklasyfikowany” albo „ nieklasyfikowana”.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i / lub jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 4, 5, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności  wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

12. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –  jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

13. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 12 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11 lub skład komisji, o której mowa w ust.12, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. Termin ten jest ostateczny.

17. Nie przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego w dodatkowym terminie oznacza, że uczeń jest niepromowany do następnej klasy.

18. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

19. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

§ 127.  1. Sprawdzian.

2.Sprawdzian przeprowadza się w klasie VI szkoły podstawowej na mocy art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3.Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody.

4. Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

 5. Sprawdzian składa się z dwóch części. I część obejmuje zadania z języka polskiego i matematyki,       część 2 – zadania z jednego z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Uczeń może wybrać tylko jeden język, którego uczy się w szkole jako obowiązkowego.

6. Obie części egzaminu przeprowadza się jednego dnia w terminie ogłaszanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Czas trwania I części sprawdzianu wynosi 80 minut, zaś II części 45 minut.

7. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jegorodzice (prawni opiekunowie) składają Dyrektorowi Szkoły, nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części sprawdzianu.

8. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem jest zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

9. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do sprawdzianu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane wkomunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jegorodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasiewskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

11. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 1. Orzeczenie powinno być wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają orzeczenieDyrektorowi Szkoły, w terminie
  do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
 1. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich
  ze względu na ich stan zdrowia.
 1. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:
  1. nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w ustalonym terminie albo
  2. przerwał daną część sprawdzianu

przystępuje do sprawdzianu  w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu, ogłoszonym przez dyrektora CKE.

 1. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie
  do sprawdzianu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia
  z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu zamiast wyniku ze sprawdzianu lub z odpowiedniej części sprawdzianu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.”
 1. Uczeń, który jest chory w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 1. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 128.  1.  Wyniki sprawdzianu.

 1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
 1. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
 1. Wyniki sprawdzianu są wyrażane w skali procentowej
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 1. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

          6. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego sprawdzianu, dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły.

7. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) za poświadczeniem odbioru.

Rozdział 2

 

§ 129.  1. Promowanie i ukończenie szkoły.

2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej, może uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub może nie ukończyć szkoły. Opisana sytuacja może mieć miejsce, gdy uczeń:

 1. nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 2. prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu;
 3. zachowuje się nieobyczajne;
 4. stwarza sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu uczniów;
 5. stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi.

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

5. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim  oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.

7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

8.Uczeń kończy szkołę, jeżeli  w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz  roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo  niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3. oraz przystąpił do sprawdzianu. Obowiązek przystąpienia do sprawdzianu nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.

 9.Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.

10. Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

§ 130.1.  Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.

 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.
 1. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.
 1. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
 1. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 1. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.
 1. Uczeń, który przystąpił odpowiednio do sprawdzianu otrzymuje zaświadczenie.
 1. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
 1. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.
 1. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń.
 1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
 1. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis Dyrektora Szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.
 1. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.
 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu,  zaświadczenia,  uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio  do Dyrektora Szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.
 1. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
 1. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
 1. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.
 1. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły , w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się :
 1. uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w konkursach  wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym ;

DZIAŁ VIII

Rozdział 1.

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

§ 131. 1.W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownicy obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.

2.    Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

3.   Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:

 1. podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;
 2. podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów;
 3. podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: zajęć
komputerowych, inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

5.   Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo.

6.   Szkoła na stałe współpracuje z policją.

7.   Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.

8.   Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.

9.    W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich.

10.    Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.

11.   W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia Dyrektora Szkoły lub nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze.

12.    Dyrektor Szkoły lub nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze, powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

13.  O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

§ 132.  1. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia.

2. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o fakcie Dyrektora Szkoły.
 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę
  ds. nieletnich
  ).
 5. W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor Szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
 6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, Dyrektor Szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

3.  W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;
 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie;
 3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej;
 4. Zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki;
 5. Dyrektor Szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat;
 6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to Dyrektor Szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego;

4.  W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły wzywa policję.
 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

5. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 1. nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
 2. swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 3. w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor Szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 4. jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

6.  Działania pracowników szkoły w różnych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, regulują opracowane Procedury postępowania w różnych sytuacjach szkolnych.


§ 133.  1. Podstawowe zasadyprzestrzegania bezpieczeństwa uczniów.

2. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.

3. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:

 1. systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
 2. systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;
 3. uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,
 4. sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić Dyrektorowi Szkoły);
 5. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
 6. zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
 7. niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów

4. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „zeszycie wypadków”, znajdującym się w gabinecie Dyrektora Szkoły).

5. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.

6. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

7. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

8. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.


DZIAŁ IX

Rozdział 1

Informacje ogólne o Oddziale przedszkolnym

        § 134. 1. Oddział przedszkolny nosi nazwę Oddziału przedszkolnego dla dzieci objętych roczną edukacją przedszkolną przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurowie. W dalszej części Statutu nosi nazwę Oddziału przedszkolnego.

2. Siedzibą Oddziału przedszkolnego jest PublicznaSzkoła Podstawowa we wsi Dziurów w gminie Brody powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie.

3. Obwodem Oddziału przedszkolnego jest miejscowość Dziurów.

4. Organem prowadzącym jest Gmina Brody.

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Kielcach.

6.Oddział przedszkolny jest powołany po podjęciu uchwały Rady Gminy w porozumieniu z dyrektorem szkoły i na wniosek rodziców, składany przez dyrektora szkoły jako arkusz organizacyjny roku szkolnego.

7.Oddział przedszkolny prowadzi:

1) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

8.Obsługa administracyjna, finansowa i techniczna Oddziału przedszkolnego jest wykonywana przez Gminę Brody.

9.Świadczenia udzielane przez Oddział przedszkolny są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Rozdział 2

Misja Oddziału przedszkolnego

       § 135. 1. Misja Oddziału przedszkolnego w Dziurowie

Nasze działania przede wszystkim ukierunkowane są na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami, jego dążeniem do autokreacji, samorealizacji i autonomii. Chcemy wychować wrażliwego, twórczego, świadomego, zmotywowanego do działania człowieka o zintegrowanej osobowości. Człowieka dbającego o siebie oraz  o środowisko naturalne, w którym żyje.

Będziemy dążyć do tego, aby zdrowie rozumiane, jako stan równowagi fizjologicznej  i psychicznej między organizmem człowieka a ”otaczającym światem”, warunkowało teraz i w przyszłości aktywne, bezpieczne i efektywne uczestnictwo dziecka w życiu społecznym i kulturalnym oraz sprzyjało realizacji jego indywidualnych celów.

Nasze działania oparte są  na czterech filarach edukacji:

 1. uczyć się, aby wiedzieć
 2. uczyć się, aby być
 3. uczyć się, by móc oddziaływać na swoje środowisko
 4. uczyć się, aby żyć wspólnie – edukacja włączająca.

Nasze działania są ukierunkowane na dziecko w celu:

 1. kształtowania świadomości własnego ciała oraz możliwości własnego organizmu;
 2. kształtowania świadomości własnego „Ja” oraz postawy empatii   w stosunku do drugiego człowieka w zrozumieniu dla jego inności;
 3. kształtowania właściwych zachowań w stosunku do otaczającej przyrody: zwierząt i roślin;
 4. nabywania i bogacenia wiedzy oraz wykorzystywania jej w praktyce;
 5. uświadomienia dziecku zagrożeń i niebezpieczeństw, unikania ich oraz właściwego reagowania na nie;
 6. kształtowania czynnych postaw wobec zdrowia własnego i innych;
 7. kształtowania świadomości ekologicznej oraz znaczenia środowiska przyrodniczego dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego;
 8. rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji  i samopielęgnacji zdrowia oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach;
 9. kształtowania umiejętności określonych mianem życiowych;
 10. wczesnego wykrywania grup ryzyka zdrowotnego, społecznego   i ekologicznego.

Nasze działania są ukierunkowane na rodziców w celu:

 1. ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i edukację ekologiczną;
 2. prezentowania i propagowanie postaw prozdrowotnych;
 3. wskazywania zagrożeń na które narażone są dzieci oraz zapobiegania im  ( metody i formy działania, instytucje wspierające itp.);
 4. wskazania pozytywnych wzorców zachowań;
 5. wzbogacania i poszerzania wiedzy i świadomości w zakresie zdrowego stylu życia w poszanowaniu środowiska naturalnego;
 6. propagowania edukacji zdrowotnej w ścisłej korelacji z przyrodą -  w szerokim tego słowa znaczeniu.

Nasze działania są ukierunkowane na nauczycieli w celu:

wzbogacania jego wiedzy, umiejętności do promowania zdrowego stylu życia zarówno wśród dzieci jak i ich rodziny;

 1. wzbogacania własnego warsztatu pracy pod kątem tworzenia warunków do promowania edukacji zdrowotnej oraz prac z dziećmi  o specyficznych potrzebach edukacyjnych;
 2. podniesienia, jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia dzieci;
 3. ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i środowisko przyrodnicze;
 4. wykorzystywania  teorii  inteligencji wielorakich ze świadomością, że:
  1. każde dziecko jest inne, posiada własną, niepowtarzalną „mapę inteligencji”,
  2. ma swoje mocne i słabe strony,
  3. wszystkie rodzaje inteligencji są jednakowo cenne,
  4. każde dziecko posiada talenty;

W ramach priorytetów jw. Oddział przedszkolny  będzie propagować :

 1. Edukację promującą rozwój – rozwijanie świadomej, silnej i wrażliwej osobowości;
 2. Edukację włączającą;
 3. Edukację równych szans;
 4. Edukację zdrowotną oraz przyrodniczo – ekologiczną;
 5. Edukację twórczą;
 6. Sport, turystykę i rekreację;

Aby wizja Oddziału przedszkolnego urzeczywistniła się musimy mieć świadomość roli, jaką pełnimy w procesie wychowawczo – dydaktycznym i edukacyjnym. Jako nauczyciele jesteśmy bowiem wpisani w rozwój dziecka i to od nas  w dużym stopniu zależy jak ten rozwój będzie przebiegał w przyszłości.

Dlatego też będziemy efektywnie organizować edukację opartą na aktywnym  i świadomym uczestnictwie dziecka – edukację, która stwarzać będzie gwarancje satysfakcjonującego przekraczania progów na drodze jego emocjonalnego, społecznego i edukacyjnego rozwoju.

Rozdział 3

Cele i zadania Oddziału przedszkolnego

 

          § 136. 1. Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 137. 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                                  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

        § 138. 1. Cele wychowania przedszkolnego oddział przedszkolny realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
 3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 7. wychowanie przez sztukę;
 8. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 9. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 10. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 11. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 12. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 13. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 14. nauka języka obcego.

         § 139.1.  Zadania Oddziału przedszkolnego. Do zadań Oddziału przedszkolnego należy:

 1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;
 1. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 1. kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 1. realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 1. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także  wykorzystywanie wyników obserwacji  w procesie uczenia i nauczania;
 1. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania  do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka;
 1. wyposażanie oddziału przedszkolnego w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych oddziału przedszkolnego;
 1. wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 1. umożliwianie wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 1. zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej dzieciom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 2. rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
 1.  upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 1. stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć ponad 5-godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 1. rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 1. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;
 1. upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 1. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 1. prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;
 1. egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 1. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego , zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
 1. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

 

§ 140.1. Oddział przedszkolny kładzie nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

§ 141.1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także  w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

Rozdział 4

Sposoby realizacji  zadań Oddziału przedszkolnego

 

          § 142. 1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w oddziale przedszkolnym  prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętym programem wychowania przedszkolnego;

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

 1. szczegółowe cele edukacyjne;
 2. tematykę materiału edukacyjnego;
 3. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

         4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów gotowych lub:

 1. zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);
 2. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
 1. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w oddziale przedszkolnym, dyrektor szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycielski i specjalistów, zatrudnionych w szkole.
 2. Dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły program wychowania przedszkolnego współtworzy zestaw programów szkolnych.
 3. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 143.1. Dyrektor szkoły powierza Oddział przedszkolny opiece jednemu nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą grupy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy w klasie zerowej, a następnie w klasach I – III.

§ 144.1.Wychowawca Oddziału przedszkolnego wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

         § 145.1. Oddział przedszkolny zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza szkołą poprzez:

 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie;
 2. zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad:
  1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,
  2. co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie szkolnym, na boisku, na wycieczce      (organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze),
  3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  4. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.
 3. przestrzeganie liczebności grup;
 4. kontroli obiektów, z których korzysta oddział przedszkolny pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły, co najmniej raz w roku;
 5. wyposażenie sali dydaktycznej w apteczkę zaopatrzoną w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 6. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;
 7. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;
 8. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Rozdział 5

        Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Oddziale przedszkolnym

§ 146. 1.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :

 1. diagnozowaniu środowiska dziecka;
 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia;
 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości; wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 4. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i rodziców;
 5. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego przedszkolnego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 6. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 7. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 8. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 9. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 § 1471. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych    i edukacyjnych wychowanków wynikających z :

 1. wybitnych uzdolnień;
 2. niepełnosprawności;
 3. niedostosowania społecznego;
 4. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 5. specyficznych trudności w uczeniu się ;
 6. zaburzeń komunikacji językowej;
 7. choroby przewlekłej;
 8. zaburzeń psychicznych;
 9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. rozpoznanych niepowodzeń edukacyjnych;
 11. zaniedbań środowiskowych;
 12. trudności adaptacyjnych;

  § 148.1.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Oddziale przedszkolnym jest realizowana przez nauczyciela w bieżącej pracy z dzieckiem. Polega ona w szczególności na:

 1. dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka i jego potrzeb;
 2. rozpoznawaniu sposobu uczenia się i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;
 3. indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
 4. dostosowanie warunków  pracy do potrzeb psychofizycznych dziecka ;

5)   informowanie rodziców o zauważonych deficytach bądź uzdolnieniach rozwojowych dziecka,

6)   wystawianie dzieciom, na życzenie rodziców, opinii (charakterystyki wychowanka dla specjalistów z 

      poradni psychologiczno- pedagogicznej) ,

7)   współprace z poradnią psychologiczno- pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,

8)  zapraszanie do oddziału przedszkolnego, na życzenie rodziców i nauczyciela, specjalistów  w celu obserwacji dzieci z trudnościami - obserwacja w sytuacjach naturalnych,

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych.

Są to:

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia

Adresaci Dzieci szczególnie uzdolnione
Zadania Rozwijanie zainteresowań i talentów
Podstawa udzielania Na wniosek wychowawcy rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach
Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
Czas trwania jednostki zajęć 45 minut
Liczba uczestników Maksimum 8 osób
Okres udzielania pp Zgodnie z decyzją dyrektora

 

2) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

Adresaci Dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Zadania

Do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych

wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia

dziecka daną formą pomocy psychologiczno -pedagogicznej.

Podstawa udzielania Orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej
Prowadzący  Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
Czas trwania jednostki zajęć 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć
Liczba uczestników Maksimum 5 osób
Okres udzielania pp Zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu

3) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym

Adresaci Dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne
Zadania Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego
Podstawa udzielania Orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej lub opinia PP
Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć
Czas trwania jednostki zajęć 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć
Liczba uczestników Maksimum 10 osób
Okres udzielania pp Zgodnie z decyzją dyrektora,

  3.  Inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, to:

 1. porady i  konsultacje  dla rodziców – udzielane  i prowadzone przez nauczycieli szkoły;
 1. warsztaty  i szkolenia dla rodziców – organizowanych dla rodziców danego oddziału przez wychowawcę grupy;
 1. porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego

         § 149.1.  Dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, opracowuje się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny ( IPET) na okres wskazany w orzeczeniu.

          2. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny ( IPET) zawiera:

 1. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
 1. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z tym, że  w przypadku:
  1. dziecka niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
  2. dziecka niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
  3. dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o charakterze socjoterapeutycznym,
 2. formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,

          3. Przy ustalaniu form i czasu trwania pomocy uczniowi dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami dziecka lub w razie potrzeb z poradnią psychologiczno –pedagogiczną .

          4. O ustalonych formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.

          5. Nauczyciele pracujący z dzieckiem, dla którego został opracowany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju w oparciu, o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

   § 150.1. W Oddziale przedszkolnym  pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także dzieciom:

 1. posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej o zagrożeniu dysfunkcjami lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 1. posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - na podstawie tego orzeczenia;
 1. nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których  na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem.

          2. Nauczyciele pracujący z grupą prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań,  obserwacji relacji poszczególnych dzieci z innymi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory dziecka, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.

          3. W przypadku stwierdzenia, że wychowanek ze względu  ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno –pedagogiczną wychowawca niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy i informuje o tym dyrektora szkoły.

           4. Wychowawca informuje rodziców o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana  telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.

           5.  W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować formę pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli prowadzących zajęcia w danym Oddziale przedszkolnym.

           6. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia  w danym Oddziale przedszkolnym w celu: skoordynowania działań w pracy, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec dziecka, ustalenia form pracy, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości dziecka. Informację  o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

           7. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno –pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły .

           8. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

            9. O ustalonych formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.

            11. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy  psychologiczno – pedagogicznej swojemu dziecku.

           12.  Wychowawca grupy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.

          § 151.1. Zainteresowania dzieci  oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

          2. Organizowane w przedszkolu konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień  i ich prezentacji. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

         § 152.1.  Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

 1. dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka;
 2.   dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych dziecka;
 3.  przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności dziecka
 4. umożliwianiu dziecku z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;

        § 153. 1.  Objęcie wychowanka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

 1. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
 1. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.   

       § 154.1.Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Powiatowa Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Starachowicach na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

      § 155.1. W zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznejdo obowiązków wychowawcy należy:

 1. przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności wychowanków;
 1. przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną grupą o specjalnych potrzebach edukacyjnych wychowanków;
 1. zdobycie rzetelnej wiedzy o dziecku i jego środowisku; wychowawca poznaje dziecko i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z dzieckiem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy.
 1. w przypadku stwierdzenia, że wychowanek wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej – w  ramach form pomocy możliwych do prowadzenia w Oddziale przedszkolnym;
 1. poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące dorodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej;
 1. monitorowanie organizacji pomocy i obecności wychowanków na zajęciach;
 1. informowanie rodziców o efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej  i postępach dziecka;
 1. angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;
 1. prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie z zapisami w statucie Oddziału przedszkolnego;
 1. stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w grupie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji typu „in - term” –  w trakcie i ewaluacji  „ in - post ” – na zakończenie;
 1. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi dziecka w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
 1. udzielanie doraźnej pomocy wychowankom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.
 1. Wychowawca grupy realizuje zadania poprzez:
 1. bliższe poznanie dzieci, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych  i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;
 1. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
 1. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 1. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny           i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
 1. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;
 1. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń edukacyjnych;
 1. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w powierzonej mu grupie  w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec podopiecznych i sposobu udzielania im pomocy;
 1. rozwijanie pozytywnej motywacji kształcenia się, wdrażanie efektywnych technik nauczania;
 1. wdrażanie dzieci do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego  i efektywnego organizowania sobie pracy;
 1. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) wychowanka: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na dzieci szczególnie uzdolnione, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia edukacyjne, analizowanie wspólnie z rodzicami przyczyn niepowodzeń;
 1. tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację wycieczek, biwaków, rajdów;
 1. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie dzieciom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw   i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
 1. współpracę z rodzicami lub  opiekunami dziecka w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;
 1. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do różnych  instytucji z wnioskami   o udzielenie pomocy.

        § 156. 1. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania dzieci                        i świadczenia pomocy psychologiczno –pedagogicznej należy:

 1. prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień oraz zagrożeń dysfunkcjami;
 1. świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem;
 1. dostosowanie wymagań edukacyjnych do  indywidualnych potrzeb rozwojowych                     i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanka: 
 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach            i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
 1. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii;
 1. nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych dla wychowanków  nauczyciel odnotowuje w opracowanych wymaganiach edukacyjnych dla oddziału.

 1. indywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
 1. dostosowywać metody pracy do sposobów uczenia się ucznia;
 1. komunikowanie rodzicom postępów oraz efektywności świadczonej pomocy;
 1. prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z dzieckiem zdolnym  i innych specjalistycznych);
 1. współdziałanie  z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w grupie w celu zintegrowania    i ujednolicenia oddziaływań oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów rozwoju dziecka ;
 1. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi dziecka w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
 1. udzielanie doraźnej pomocy wychowankom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów wychowanka, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

Rozdział 6

Organizacja zajęć rewalidacyjnych dzieciom niepełnosprawnym

       § 157. 1. Wychowankowi z niepełnosprawnością  możnaprzedłużyć okres wychowania przedszkolnego do 8 roku życia.

      2. Decyzję o przedłużeniu okresu wychowania przedszkolnego niepełnosprawnemu dziecku podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna po uzyskaniu zgody rodziców.  

     3. Zgodę na przedłużenie wychowania przedszkolnego składają rodzice w formie pisemnej do dyrektora szkoły , nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

    

     4. Przedłużenie nauki niepełnosprawnemu dziecku może być dokonane w przypadkach:

 1. braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, kształcenia przedszkolnego utrudniających podjęcie nauki w szkole podstawowej  spowodowanych dysfunkcjami;
 1. psychoemocjonalną niegotowością ucznia do szkoły.

       § 158. 1.Wychowankowi niepełnosprawnemu Oddział przedszkolny organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie  z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny na dziecko.

      2. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor przedszkola umieszcza w szkolnym planie zajęć i arkuszu organizacyjnym.

      3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut,  zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

      § 159. 1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowawca opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny  ( IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka zwany dalej „ programem”.

      2. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

      3. Na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym wychowawca dokonuje okresowej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej wychowankowi  oraz  w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

 

Rozdział 7

Indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

 

       § 160. 1. Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2. Indywidualne nauczanie  organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców                       (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka.

3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w placówce.  Zajęcia mogą być przydzielone najwyżej dwóm nauczycielom.

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki.

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

6. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu,  dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:

 1. w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz
 2. przedszkole  dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.

7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych dziecka, a także miejsca, w których zajęcia są organizowane.

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków,  w których zajęcia są realizowane.

9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz na zasadach określonych w statucie przedszkola, formy i zakres pomocy psychologiczno –  pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego wychowania przedszkolnego.

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanego bezpośrednio z dzieckiem   wynosi  od 4 do 6 prowadzonych w co najmniej 2 dniach.

11. Dokumentację indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w Dzienniku Indywidualnego nauczania, odrębnie prowadzonym dla każdego dziecka. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 wpisuje się do Dziennika Indywidualnego nauczania, a zgodę na odstąpienie treści nauczania potwierdza dyrektor własnoręcznym podpisem w dzienniku.

12. Dzienniki indywidualnego przygotowania przedszkolnego zakłada się i prowadzi dla każdego dziecka odrębnie.

 13 . Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem  i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, dziecka, umożliwia  udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

14. Zakończenie indywidualnego przygotowania przedszkolnego następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie , z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do Oddziału przedszkolnego.

Rozdział 8.

Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Oddziale przedszkolnym i poza nim

§ 161. 1.Oddział przedszkolny sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w szkole oraz w trakcie zajęć poza terenem szkoły dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku  dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Dzieci przebywające w Oddziale przedszkolnym są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z zatwierdzonym programem wychowania przedszkolnego.

4. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jemu dzieci. Zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

5. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci ( sala zabaw, szatnia, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia.

6. Nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela. Nauczyciel przekazuje  zmieniającemu nauczycielowi wszelkie uwagi  dotyczące wychowanków. 

7.  Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby do sprawowania nadzoru.

8. Oddział przedszkolny może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

9. Wycieczki i spacery poza teren szkoły  odbywają się z udziałem wymaganej liczby opiekunów.

10.Wycieczki całodzienne dzieci poza teren przedszkola odbywają się za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów. Jeżeli wycieczka stanowi formę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie wymaga się zgody rodzica/prawnego opiekuna.

11. Na każde 10 dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun. W przypadku korzystania ze środków transportu miejskiego na każde 5 dzieci przypada jeden opiekun. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę w szczególnych przypadkach na łączenie funkcji kierownika z funkcją opiekuna.

12. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

13. Pracownicy Oddziału przedszkolnego nie podają dzieciom żadnych leków, nawet na prośbę rodzica/prawnego opiekuna.

14. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka karetki pogotowania ratunkowego w uzasadnionych przypadkach.

15. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

16. Dyrektor szkoły pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

Rozdział 9

Organizacja wychowania i opieki

       § 162. 1. Dyrektor szkoły zarządza Oddziałem przedszkolnym w ramach uprawnień udzielonych mu przez Zarząd Gminy.

Szczegółowe kompetencje dyrektora szkoły zawarte są w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie - § 56

2. Nauczyciel Oddziału przedszkolnego wchodzi w skład Rady Pedagogicznej Szkoły

Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej zawarte są w Statucie Publicznej Szkoły  w

Dziurowie  - § 57

3. W skład Rady Rodziców Szkoły wchodzi przedstawiciel rodziców  Oddziału przedszkolnego  wybierany w tajnym głosowaniu.

Szczegółowe kompetencje Rady rodziców zawarte są w  Statucie Publicznej Szkoły   w Dziurowie                     - § 58

4. W Oddziale przedszkolnym wybierany jest w tajnym głosowaniu Zarząd Klasowy składający się z co najmniej 3 rodziców.

§ 163.1 Organizacja i czas pracy Oddziału przedszkolnego

                                                                                                                                               

1) Podstawa programowa jest realizowana w godzinach  8.oo  - 13.oo lub 14.00

2) Oddział przedszkolny funkcjonuje w te same dni nauki szkolnej i na takich samych zasadach jak szkoła, w której się znajduje.

3) Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

4) Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora.

5) Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

          6) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i za zgodą organu prowadzącego w Oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, rytmika, dżudo. Zajęcia są bezpłatne.

     7) Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi z dziećmi w  wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

     8) Oddział przedszkolny na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) organizuje naukę religii i etyki.

     9) Nauka religii odbywa się w Oddziale przedszkolnym w wymiarze dwóch zajęć 30 - minutowych.

     

 

           § 164.1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzą dzienniki zajęć oddziału przedszkolnego, w którym dokumentują przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym oraz czas pobytu dziecka w przedszkolu w każdym dniu. Dzienniki prowadzone są zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzą dzienniki oddzielnie dla każdego wychowanka objętego tą formą edukacji.

         § 165.1. Oddział przedszkolny może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

Rozdział 10.

Nauczyciele i inni pracownicy związani z Oddziałem przedszkolnym

         § 166. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

                  2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
 2.  indywidualizowanie  pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Wychowanka oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej. 
 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozą przedszkolną) 5 i 6 - latków;
 4. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w Oddziale przedszkolnym;
 5. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;
 6. wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
 7. aktywny udział w pracach Zespołu Wspierającego oraz innych, do których nauczyciel należy;
 8. dostosowanie wymagań edukacyjnych z zajęć do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej j, w tym poradni specjalistycznej;
 9. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu sali;
 10. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
 11. dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
 12. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci.
 13. wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
 14. rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
 15. doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w lekcjach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;
 16. aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
 17. przestrzeganie dyscypliny pracy;
 18. prawidłowe prowadzenie dokumentacji: prowadzenie dziennika oddziału, i innych wymaganych przez dyrektora szkoły;
 19. kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
 20. dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;
 21. przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 22. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
  1. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:
 23. dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
 24. tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
 25. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
 26. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;
 27. wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;
 28. wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;
 29. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;
 30. stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
 31. współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
 32. wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;
 33. dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren szkoły;
 34. udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
 35. przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci ze szkoły, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren szkoły.

§ 167. 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

 1. skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
 2. do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;
 3. do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
 4. nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;
 5. do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
 6. nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.
 7. kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
 8. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
 9. zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren szkoły, które nie są realizowane w ramach zajęć obowiązkowych;
 10. usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
 11. udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;
 12. nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora szkoływ przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

       § 168.1. Zadania pomocy nauczyciela:

 1. Sprzątanie:

          Codziennie

 1. zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów,
 2. zakładanie fartucha ochronnego podczas podawania posiłków,
 3. pomoc podczas podawania posiłków
 1. Opieka nad dziećmi:
  1. pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór,
  2. pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,
  3. udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
  4. udział w dekorowaniu sali,
  5. sprzątanie po „małych przygodach”,
  6. pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

    1 raz w miesiącu:

 1. mycie zabawek, sprzętów, mebli.

  Codziennie  pomoc w organizacji posiłków:

 1. pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,

          

Rozdział 11.

Wychowankowie przedszkola

 § 169. 1.Do Oddziału przedszkolnego przyjmowane są:

 1. Dzieci w celu odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego
 2. Oddział przedszkolny w okresie przejściowym obejmuje dzieci 5 i 6 letnie.

3) Na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci 4-letnie po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły i wychowawcy oddziału przedszkolnego.

4) Rodzice lub prawni opiekunowie zapisują dziecko do Oddziału przedszkolnego na podstawie dowodu osobistego rodzica lub innego dokumentu zawierającego: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania dziecka i jego rodziców/ prawnych opiekunów.

5)  Zapisu dokonuje wychowawca lub nauczyciel Oddziału przedszkolnego.

2. Do Oddziału przedszkolnego mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali spoza wsi Dziurów, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami.

 § 170. 1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;
 3. poszanowaniu jego godności osobistej;
 4.  poszanowaniu własności;
 5.  partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 6.  akceptacji jego osoby;
 7. indywidualnego nauczania;
 8. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej specjalistycznej organizowanej w Oddziale przedszkolnym;
 9. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;

2.  Dziecko w Oddziale przedszkolnym ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

 1. szanować kolegów i wytwory ich pracy;
 2.  nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
 3. szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
 4. dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
 5.  przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
 6. sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
 7. przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
 8. słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

  § 171. 1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:

 1. ustną pochwałą nauczyciela,
 2. pochwałą do rodziców,
 3. nagrodą rzeczową,
 4. listem gratulacyjnym,
 5. pochwałą dyrektora szkoły ,

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:

 1. reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,
 2. powtarzanie poprawnego zachowania,
 3. czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

3. W Oddziale przedszkolnym wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

§ 172.1.  Rodzice mają prawo do:

 1. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu szkołę i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Oddziału przedszkolnego, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;
 2. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
 3.  uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 4.  wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;
 5.  wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;
 6. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;
 7. zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;
 8. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;
 9. wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców
 10. udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Oddziale przedszkolnym.
 11.   Rodzice mają obowiązek:
 12. współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i szkoły;
 13. przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;
 14. punktualnie odbierać dzieci ze szkoły;
 15.  informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do szkoły;
 16.  zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
 17.  znać i przestrzegać postanowień statutowych;
 18. przyprowadzać do szkoły dzieci zdrowe bez konieczności podawania w szkole jakichkolwiek leków;
 19. interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
 20.  kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
 21.  zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
 22.  uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez szkołę;
 23.  bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
 24.  śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
 25.  informować telefonicznie lub osobiście nauczyciela lub dyrektora szkoły o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
 26. dostarczyć do szkoły informację potwierdzoną przez lekarza o stanie   zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w szkole .
 27.  zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
 28.  kontrolować, co dziecko zabiera do szkoły celem uniknięcia wypadku.

 

         § 173. 1. Oddział przedszkolny współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Oddział przedszkolny bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

 1. rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;
 2. ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
 3. podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:
 1. prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych,
 2. prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych,
 3. rozmowy indywidualne,
 4. zebrania grupowe i ogólne,
 5. gazetkę dla rodziców
 1. uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:
 1. zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,
 2. kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,
 3. utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.
 1. Oddział przedszkolny w miesiącu czerwcu organizuje „Dzień otwarty” dla nowoprzyjętych dzieci. Na spotkanie zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:
 1. analizy stosowanych metod wychowawczych;

 

§ 174. 1.Dziecko powinno być przyprowadzane do Oddziału przedszkolnego w godzinach 8.00 - 8.15.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do Oddziału przedszkolnego obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji szkoły.

3. Do Oddziału przedszkolnego nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Oddziału przedszkolnego przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do szkoły.

4. W Oddziale przedszkolnym nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich      (np. szczepień,  badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.

5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby..

7. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

8. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

9. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

 § 175. 1.Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.

2. Rodzice odbierają dzieci zgodnie z planem zajęć dzieci.

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

4. Upoważnienie wystawia  co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

 5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

 7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

 9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane o właściwej godzinie -  nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami                       (  Komisariat Policji w Brodach , ul…………….. , tel. ………………..).

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

          § 176. 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, worek ze strojem gimnastycznym ( 5 i 6–latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego wychowawczynie wywieszają spis materiałów   i przyborów do zajęć plastycznych, w które należy dziecko zaopatrzyć.

3. Dziecko nie powinno przynosić do Oddziału przedszkolnego swoich zabawek. O każdorazowym przyniesieniu przez dziecko zabawki do szkoły rodzic informuje nauczyciela i ustala z nim warunki posługiwania się zabawką przez dziecko. Za zepsucie  i zagubienie zabawki szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

 

Rozdział 12.

Warunki bezpiecznego pobytu dziecka w Oddziale przedszkolnym

§ 177. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi do sali przedszkolnej sprawują: pracownik obsługi szkoły, dyżurujący nauczyciele, nauczyciel prowadzący w danej chwili zajęcia w sali przedszkolnej z dziećmi.

2. Na czas zajęć w sali Oddziału przedszkolnego, wejście do szatni jest zamykane na klucz, by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym.

3. Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni.

4. W Oddziale przedszkolnym obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego, która jest opracowana dla całej szkoły.

5. Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:

1)    podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych  za bezpieczeństwo dzieci  odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je sprowadzić po zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

2)   podczas zajęć poza terenem szkoły  pełną odpowiedzialność za zdrowie i  bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczkiwraz z opiekunami.

6.     W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, plac zabaw nauczyciel zapoznaje rodziców i dzieci z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na ich wyposażeniu.

7. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą  przejmuje inny pracownik szkoły;

8.W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia dyrektora szkoły;

9. Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

10. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

                      

DZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 178.  1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

      2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, oddziału przedszkolnego  nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

      3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 179.  1. Zmiany w Statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:

 1. Dyrektora Szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej;
 2. rady rodziców;
 3. samorządu uczniowskiego

2. Wnioski  o zmiany w Statucie należy składać  do Rady Pedagogicznej za pośrednictwem Dyrektora. Wniosek powinien zawierać datę, podstawę prawną, przedmiot zmiany wraz z uzasadnieniem, nazwę i podpis organu wnioskującego.

3. Nowelizację Statutu uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady Pedagogicznej .

4. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

5. Sprawy nie ujęte w Statucie regulują przepisy prawa oświatowego.

6. Rada pedagogiczna upoważnia Dyrektora Szkoły do przygotowania tekstu jednolitego Statutu po 3 nowelizacjach.

7. W przypadku wielu zmian w Statucie lub konieczności dodawania nowych zapisów Rada Pedagogiczna uchwala nowy Statut.

8. Dyrektor zapewnia zapoznanie się ze Statutem wszystkim organom szkoły.

§ 180.1. Dyrektor Szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w Statucie.

Rada Pedagogiczna w dniu 31.08.2015r. w drodze uchwały wprowadziła zmiany w Statucie.
Statut przyjęty na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr5/08/2014/2015